Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    31 224 143  42 444
Produksjonsinntekter i alt NOK  375549 584264 769298  1042212 678907
  Planteprodukter NOK  4013 6606 21239  48900 16271
  Husdyrprodukter NOK  262229 413592 546497  745103 481268
  Produksjonstillegg o.l. NOK  106458 156909 191926  234053 172899
  Andre inntekter NOK  2849 7158 9636  14157 8468
Variable kostnader i alt NOK  108584 175126 248153  349747 213148
  Såvarer NOK  1504 3871 7176  12550 5748
  Handelsgjødsel og kalk NOK  9882 19310 28247  37562 23558
  Plantevernmidler NOK  415 728 1425  2721 1169
  Konserveringsmidler NOK  3308 5235 6386  10464 5973
  Fôrmidler NOK  70058 114447 157636  213201 135601
  Diverse til husdyrholdet NOK  8029 12789 17534  23738 15122
  Innkjøp av dyr NOK  9615 7267 13650  28129 12336
  Andre forbruksartikler NOK  5772 11481 16099  21380 13640
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid NOK  39972 67992 87202  116298 77710
  Maskiner og redskaper NOK  10753 16795 22780  32363 20110
  Traktor NOK  4830 8334 11309  14487 9706
  Driftsbygninger NOK  10722 15952 21029  27609 18433
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3098 3480 4536  6451 4125
  Drivstoff NOK  3565 7203 9875  14382 8673
  Maskinleie NOK  3720 8051 11795  21054 10635
  Jordleie NOK  296 2656 7138  12228 5220
  Andre faste kostnader NOK  32546 43524 54216  68136 48907
Registrerte kostnader i alt NOK  218085 349113 478033  662755 416668
Resultat før avskrivning NOK  157464 235150 291265  379456 262239
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper NOK  8374 15083 23087  34052 19079
  Traktor NOK  12982 17219 21520  27759 19511
  Driftsbygninger NOK  19056 26703 31866  49843 30090
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  1909 2633 2452  3605 2626
Kalkulert rente 7,0 % NOK  44410 67783 85726  126494 77960
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  115143 173512 212340  264197 190933
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  7267 7001 6423  11235 7233
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  20708 12292 11774  58941 17547
+Driftsoverskudd annen næring NOK  9212 8680 13649  1762 9585
+Aksjeutbytte NOK  323 3240 506  3226 2125
+Lønnsinntekter NOK  147587 104946 98005  112990 107267
+Pensjoner/sykepenger NOK  11243 20377 24655  25151 22299
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  314 4204 5340  6176 4458
+Renteinntekter NOK  10365 11240 8496  5688 9722
-Gjeldsrenter og kår NOK  31278 42626 59702  100364 53215
=Nettoinntekt NOK  290884 302867 321487  389004 317953
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -16103 -12176 -4792  -19565 -9940
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  230715 232032 166371  92048 195891
  Endring i arbeidskapital NOK  -6826 -23731 -21916  -45763 -24786
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk NOK  619708 966857 1217443  1795981 1108884
  Skogbruk NOK  33721 54139 66400  74850 59308
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  62450 86354 69416  183094 87873
  Hovedbygning og privat NOK  371012 357181 404519  546543 391684
  Krav og kontanter NOK  260598 280023 218689  225655 253768
  Eiendeler i alt NOK  1347488 1744554 1976467  2826122 1901516
  Kortsiktig gjeld NOK  98621 185521 219819  398055 213503
  Langsiktig gjeld NOK  331748 478778 666695  1055359 587523
  Egenkapital NOK  917119 1080255 1089954  1372708 1100490

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015