Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17a, del 8. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    25 30 15  71
Produksjonsinntekter i alt NOK  613430 755940 887881  729750
  Planteprodukter NOK  6062 9141 8441  7903
  Husdyrprodukter NOK  268019 346881 413354  331170
  Tilskudd NOK  330797 390772 451003  380441
  Andre inntekter NOK  8552 9147 15084  10236
Variable kostnader i alt NOK  175039 231572 281654  221065
  Såvarer NOK  3094 2732 5840  3524
  Handelsgjødsel og kalk NOK  16389 23330 34004  23046
  Plantevernmidler NOK  206 735 1034  601
  Konserveringsmidler NOK  3855 5134 6564  4975
  Fôrmidler NOK  117711 148378 179711  143525
  Diverse til husdyrholdet NOK  12650 16938 21523  16276
  Innkjøp av dyr NOK  9545 15325 11313  12277
  Andre forbruksartikler NOK  11590 19001 21666  16842
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid NOK  56584 81348 98545  75448
  Maskiner og redskaper NOK  15695 21518 24442  20134
  Traktor NOK  7388 8144 10885  8392
  Driftsbygninger NOK  13158 18067 22071  17018
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2427 1890 1798  2037
  Drivstoff NOK  9056 12547 16855  12158
  Maskinleie NOK  4698 3856 3670  4161
  Jordleie NOK  1153 2681 3013  2175
  Andre faste kostnader NOK  51689 56220 63936  56191
Registrerte kostnader i alt NOK  336886 437842 526870  418780
Resultat før avskrivning NOK  276545 318098 361011  310970
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper NOK  15719 21703 32007  21521
  Traktor NOK  19731 21644 24875  21800
  Driftsbygninger NOK  23175 29971 39837  29954
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  2548 1937 2894  2341
Kalkulert rente 7,0 % NOK  56967 71089 95138  71555
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  215372 242843 261398  235353
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  3091 1104 -113  3700
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  17612 10107 9069  12516
+Driftsoverskudd annen næring NOK  1286 7191 6913  4952
+Aksjeutbytte NOK  1 4170 714  1916
+Lønnsinntekter NOK  131629 110165 146895  123998
+Pensjoner/sykepenger NOK  6568 45990 15140  24944
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  4199 10030 6221  7031
+Renteinntekter NOK  9453 6118 6445  7481
-Gjeldsrenter og kår NOK  50398 59944 97966  64411
=Nettoinntekt NOK  338815 377774 354716  357480
Endring i egenkapital (sparing) NOK  31450 40597 -48666  16491
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  131001 262800 -28596  152599
  Endring i arbeidskapital NOK  13677 7052 -4968  5920
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk NOK  801794 1029544 1377799  1027406
  Skogbruk NOK  18183 24011 15628  27442
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  51093 131639 113460  98006
  Hovedbygning og privat NOK  354588 374724 404622  372111
  Krav og kontanter NOK  219745 241417 121406  207829
  Eiendeler i alt NOK  1445403 1801335 2032915  1732795
  Kortsiktig gjeld NOK  177855 191420 308174  211372
  Langsiktig gjeld NOK  525018 775439 1038919  741898
  Egenkapital NOK  742530 834476 685822  779525

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015