Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og
mjølk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    23 178  154 70 430
Brukers alder år  49 48  45 44 46
Jordbruksareal daa  83 156  244 354 220
  Leid daa  14 34  77 124 65
Eiendeler i jordbruket NOK  580019 989652  1339588 1724230 1226920
  Varelager NOK  29688 58349  79621 107035 73532
  Buskap NOK  96067 176683  236980 298457 215400
  Maskiner og redskap NOK  31236 69825  96282 165336 94094
  Traktor NOK  55710 93194  134537 146609 115189
  Driftsbygninger NOK  245776 407901  537925 722370 506237
  Jord, veg, osv. NOK  121542 183700  254242 284422 222468
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2359 3095  3526 3904 3348
  Familien timer  1959 2563  2828 2948 2688
Arealbruk:         
  Korn daa   3,0  16,8 37,2 14,5
  Poteter daa  0,2 0,3  0,4 1,8 0,6
  Grovfôr og beite daa  82,9 152,3  226,5 314,7 204,0
  Annet daa   0,4  0,6 0,5 0,5
Avlinger pr daa:         
  Korn kg   312  369 378 360
  Poteter kg  1370 1576  1324 1808 1622
  Grovfôr og beite FEm  405 403  381 345 378
  I alt FEm  405 400  379 348 376
Storfehold:         
  Årskyr stk  8,7 13,0  16,9 20,5 15,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  9,9 19,9  27,5 35,6 24,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,9 3,5  4,9 6,9 4,5
  Melk/årsku kg  5889 6145  6291 6246 6215
  Omsatt melk l  44912 70537  94827 113640 85175
  Kraftfôr/årsku NOK  7416 8011  7908 8534 8027
  Grovfôr/årsku daa  9,5 11,8  13,4 15,4 13,2
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,25 3,37  3,36 3,41 3,37
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,36 25,09  24,91 25,45 25,08
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,01 30,15  30,12 30,76 30,30
Produksjonsinntekt melk NOK  146017 237606  318404 387352 287398
  Driftstilskudd NOK  55594 55645  56279 56486 55984
  Andre tilskudd melk NOK  14186 24594  32895 42509 29784
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  15408 32717  46416 54147 40397
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  16134 49105  69392 112994 65475
  Tilskudd kjøtt NOK  7665 20657  26581 43968 25944
Produksjonsinntekt livdyr NOK  8852 10671  8624 16808 11151
Annet husdyrhold NOK  25 1812  1133 4426 1878
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  578 523  453 434 473
Dekningsbidrag/daa NOK 3170 2809  2289 2013 2371
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 105285 140426  146212 160353 145114
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 88969 121900  127221 142965 126148
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  64082 87634  93690 108295 91831

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015