Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    14 33  22 69
Brukers alder år  51 47  45 47
Jordbruksareal daa  173 240  369 267
  Leid daa  51 77  171 101
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  932,7 1222,2  1534,0 1262,9
  Varelager 1000 NOK  58,1 71,2  98,2 77,1
  Buskap 1000 NOK  141,7 200,6  243,8 202,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  68,9 138,5  187,4 139,9
  Traktor 1000 NOK  87,7 167,2  155,2 147,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  397,4 424,4  602,4 475,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  178,9 220,4  247,0 220,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3098 3400  3883 3493
  Familien timer  2613 2638  3030 2758
Arealbruk:        
  Korn daa  0,1 1,5   0,7
  Poteter daa  1,2 0,7  1,0 0,9
  Grovfôr og beite daa  171,5 237,1  365,8 264,8
  Annet daa  0,4 0,5  1,9 0,9
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   240   240
  Poteter kg  1434 948  2123 1498
  Grovfôr og beite FEm  336 317  255 292
  I alt FEm  335 315  254 291
Storfehold:        
  Årskyr stk  11,6 15,9  17,2 15,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  15,9 22,6  27,0 22,7
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,0 3,3  5,1 3,6
  Melk/årsku kg  6615 6382  6780 6559
  Omsatt melk l  69797 92478  106147 92234
  Melkekvote l  70770 93354  110219 94149
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,5 8,5  10,3 9,3
  Grovfôr/årsku daa  14,8 15,0  21,3 17,2
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,41 3,42  3,44 3,43
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,37 24,62  24,59 24,57
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,49 28,56  28,65 28,59
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  238,1 316,7  365,6 316,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  60,4 63,0  63,5 62,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  66,2 86,2  100,1 86,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  28,0 37,5  52,4 40,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  46,9 53,1  79,1 60,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  29,4 38,7  54,1 41,7
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  7,0 7,2  8,3 7,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,6 7,6  7,5 6,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,7 2,6  1,9 2,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 149,1 184,7  173,9 174,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 137,3 172,1  157,4 160,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  118,8 157,5  142,4 145,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015