Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    11 35  24 72
Brukers alder år  50 46  46 47
Jordbruksareal daa  167 242  370 282
  Leid daa  40 72  174 106
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1023,1 1275,9  1547,3 1351,5
  Varelager 1000 NOK  67,7 71,7  96,6 80,8
  Buskap 1000 NOK  142,9 195,4  234,2 202,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  96,6 121,9  196,2 150,0
  Traktor 1000 NOK  75,1 152,3  156,2 146,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  476,5 491,1  610,7 530,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  164,4 243,6  253,4 241,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3054 3331  3927 3497
  Familien timer  2497 2658  3056 2773
Arealbruk:        
  Korn daa   1,6   0,8
  Poteter daa  1,5 0,6  3,1 1,6
  Grovfôr og beite daa  165,2 237,6  366,2 278,4
  Annet daa   1,9  0,6 1,1
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   311   311
  Poteter kg  1538 935  1439 1362
  Grovfôr og beite FEm  353 327  253 288
  I alt FEm  352 324  254 287
Storfehold:        
  Årskyr stk  11,5 15,5  17,7 15,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  17,3 23,2  26,8 23,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,9 3,3  4,8 3,6
  Melk/årsku kg  6891 6570  6855 6721
  Omsatt melk l  70083 92889  109659 96317
  Melkekvote l  70101 92839  114076 97881
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,7 9,0  10,4 9,7
  Grovfôr/årsku daa  14,4 15,3  20,8 17,6
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,44 3,43  3,43 3,43
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  25,68 26,48  26,49 26,41
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,10 30,42  30,76 30,54
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  241,0 318,2  376,1 330,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  65,0 65,2  69,6 66,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  59,2 84,9  91,2 86,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  36,3 41,0  49,4 43,5
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  44,1 62,5  71,8 63,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  29,7 39,0  48,6 41,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  7,9 5,8  10,3 7,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,2 0,2  10,2 3,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,8 2,5  1,9 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 149,2 177,4  178,5 175,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 135,9 161,8  162,5 159,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  118,1 145,2  149,2 143,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015