Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 34  25 71
Brukers alder år  51 48  46 48
Jordbruksareal daa  170 247  376 290
  Leid daa  45 72  176 110
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1056,8 1278,3  1594,5 1384,0
  Varelager 1000 NOK  71,7 73,3  98,7 85,8
  Buskap 1000 NOK  151,5 205,2  240,6 213,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  98,3 103,3  197,3 143,8
  Traktor 1000 NOK  63,9 136,3  140,5 128,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  482,8 519,8  574,2 537,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  188,6 240,4  343,1 274,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2938 3332  3874 3504
  Familien timer  2434 2663  3096 2779
Arealbruk:        
  Korn daa   2,2  2,0 1,8
  Poteter daa  1,7 0,5  2,7 1,4
  Grovfôr og beite daa  168,4 242,6  370,2 285,0
  Annet daa   1,9  1,4 1,4
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   309  233 274
  Poteter kg  1382 966  1228 1208
  Grovfôr og beite FEm  348 304  244 277
  I alt FEm  348 301  243 275
Storfehold:        
  Årskyr stk  11,1 15,3  17,9 15,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  17,9 22,3  26,4 23,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,0 3,7  3,9 3,6
  Melk/årsku kg  6955 6629  6807 6752
  Omsatt melk l  69951 92447  111629 97719
  Melkekvote l  69255 94690  117826 100952
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,1 9,3  9,6 9,6
  Grovfôr/årsku daa  15,2 15,9  20,7 18,0
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,46 3,47  3,47 3,47
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,02 27,89  27,58 27,67
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,38 31,46  31,81 31,60
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  242,2 320,4  387,8 338,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  58,6 57,7  62,3 59,5
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  52,2 84,4  97,8 87,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  32,8 49,8  60,5 52,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  57,9 68,7  72,0 70,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  28,4 36,3  43,0 38,4
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  4,0 6,6  12,8 8,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,0 0,4  2,7 1,3
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,5 0,5  0,4 0,4
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,7 2,5  1,9 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 152,2 171,3  182,9 175,4
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 136,3 153,1  170,0 159,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  123,5 144,7  162,6 151,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015