Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2006
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    7 34  25 70
Brukers alder år  52 49  47 48
Jordbruksareal daa  167 247  373 305
  Leid daa  28 76  173 115
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  961,7 1307,3  1862,5 1591,8
  Varelager 1000 NOK  65,0 74,3  94,2 87,8
  Buskap 1000 NOK  128,0 194,5  244,0 219,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  50,2 144,2  177,0 172,5
  Traktor 1000 NOK  24,5 129,0  133,1 135,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  487,3 511,2  846,0 657,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  206,7 254,0  368,2 319,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3037 3210  3700 3457
  Familien timer  2441 2607  3034 2778
Arealbruk:        
  Korn daa   1,2  2,0 1,3
  Poteter daa  1,4 0,4  1,9 1,0
  Grovfôr og beite daa  165,7 243,1  368,5 301,4
  Annet daa   2,1  0,8 1,3
Avlinger pr daa:        
  Korn kg   309  271 288
  Poteter kg  950 1076  1499 1349
  Grovfôr og beite FEm  339 302  253 280
  I alt FEm  338 299  253 279
Storfehold:        
  Årskyr stk  10,8 15,0  18,4 16,7
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  15,6 21,7  27,6 24,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,5 4,2  3,2 3,9
  Melk/årsku kg  6873 6785  6803 6796
  Omsatt melk l  66362 93225  114507 103679
  Melkekvote l  65748 93908  124006 108209
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,0 9,9  10,2 10,1
  Grovfôr/årsku daa  15,4 16,2  20,0 18,1
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,53 3,42  3,51 3,46
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  27,67 28,55  27,92 28,20
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,09 32,22  32,50 32,37
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  234,4 319,2  402,3 358,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  58,6 58,6  58,6 59,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  50,9 80,1  99,8 89,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  40,6 44,4  61,9 54,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  47,8 69,0  80,5 80,6
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  35,2 41,2  44,8 45,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  7,4 7,1  12,2 9,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,5 0,4  4,4 1,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,3 0,6  0,4 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,8 2,4  1,9 2,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 168,2 162,3  175,2 169,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 151,0 144,3  156,8 151,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  132,3 126,3  140,5 133,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015