Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 23  27 6 64
Brukers alder år  54 48  48 46 48
Jordbruksareal daa  167 257  385 621 334
  Leid daa  33 82  185 306 140
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  918,1 1470,9  2390,3 3159,4 1948,0
  Varelager 1000 NOK  77,7 96,5  113,5 173,3 108,5
  Buskap 1000 NOK  165,7 221,2  296,6 490,6 271,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  84,6 199,7  267,5 322,7 225,5
  Traktor 1000 NOK  64,1 126,0  175,2 297,6 155,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  384,1 510,2  1138,7 1258,7 829,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  141,8 317,3  398,8 616,6 357,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3083 3245  3600 4664 3508
  Familien timer  2458 2428  2815 3104 2658
Arealbruk:         
  Korn daa   1,3   10,0 1,4
  Poteter daa  1,3 0,6  0,8 1,8 0,9
  Grovfôr og beite daa  165,8 253,6  381,8 609,2 330,1
  Annet daa   1,1  2,9  1,6
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   162   356 291
  Poteter kg  1290 1088  1799 3273 1821
  Grovfôr og beite FEm  362 315  264 267 285
  I alt FEm  362 313  262 270 284
Storfehold:         
  Årskyr stk  12,2 16,0  19,5 30,9 18,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  16,4 22,3  30,2 53,3 27,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,6 3,0  4,4 9,0 4,2
  Melk/årsku kg  6895 6879  7252 7615 7163
  Omsatt melk l  78555 101642  130917 217022 121923
  Melkekvote l  77823 106663  134333 212760 124678
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  10,3 10,9  12,7 13,8 12,1
  Grovfôr/årsku daa  13,6 15,8  19,6 19,7 18,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,93 3,88  3,90 3,96 3,91
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,37 31,66  31,84 31,24 31,65
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  36,08 36,51  37,08 37,48 36,92
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  308,6 394,2  510,8 860,3 476,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  65,6 65,6  65,6 65,6 65,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  63,9 83,3  125,3 218,4 111,3
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  41,9 65,3  93,8 144,1 81,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  62,5 92,4  103,9 263,2 109,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  34,6 45,0  51,5 110,5 52,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  23,9 8,8  13,0 27,3 14,2
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,4 2,4  4,0  2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 2,8  2,3 2,3 2,5
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 213,1 189,6  206,2 252,4 208,0
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 201,6 166,2  188,3 275,6 192,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  173,7 135,4  152,4 263,5 160,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 242,1 217,7  234,6 275,9 235,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015