Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 26  8 62
Brukers alder år  50 48  42 48
Jordbruksareal daa  260 377  713 358
  Leid daa  95 155  420 157
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1557,2 2379,5  4745,0 2259,1
  Varelager 1000 NOK  117,3 108,5  199,0 120,5
  Buskap 1000 NOK  238,8 300,7  524,1 296,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  212,2 327,4  396,8 273,5
  Traktor 1000 NOK  191,9 145,5  319,7 175,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  493,5 1058,2  2652,6 1000,5
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  303,4 439,2  652,7 392,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3290 3480  4348 3499
  Familien timer  2471 2695  3171 2630
Arealbruk:        
  Korn daa  1,4   21,5 3,3
  Poteter daa  1,0 0,6  1,5 1,0
  Grovfôr og beite daa  256,8 372,5  689,5 352,6
  Annet daa  0,5 3,5   1,7
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm  226   207 210
  Poteter kg  1015 1725  2583 1536
  Grovfôr og beite FEm  325 257  250 277
  I alt FEm  323 254  249 276
Storfehold:        
  Årskyr stk  15,2 20,4  29,5 19,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,1 28,7  55,7 29,5
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  4,1 4,0  10,3 4,8
  Melk/årsku kg  7138 7359  7672 7344
  Omsatt melk l  100078 138146  209122 128292
  Melkekvote l  104232 147215  228578 135523
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,1 12,1  13,9 12,7
  Grovfôr/årsku daa  16,9 18,2  23,4 18,6
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,99 3,98  4,01 3,99
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  33,60 33,43  33,45 33,53
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  38,68 39,11  38,23 38,70
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  399,3 549,5  838,4 511,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  71,6 71,6  71,6 71,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  83,6 141,4  198,0 119,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  65,4 75,8  121,8 75,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  130,3 104,0  293,6 134,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  56,7 47,6  120,9 59,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  6,5 18,7  7,0 11,5
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,2 0,1   1,4
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,5  0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 2,9 2,4  1,9 2,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 215,9 223,1  209,8 217,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 197,0 203,9  188,8 197,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  189,2 198,1  199,3 192,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 243,6 252,0  233,3 245,4

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015