Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2010
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    21 21  12 59
Brukers alder år  50 45  45 47
Jordbruksareal daa  260 368  667 373
  Leid daa  100 149  395 174
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1621,2 2321,1  4679,4 2446,8
  Varelager 1000 NOK  102,1 106,3  186,4 118,8
  Buskap 1000 NOK  247,1 290,5  519,7 310,3
  Maskiner og redskap 1000 NOK  270,1 372,2  417,1 327,4
  Traktor 1000 NOK  169,5 209,2  243,6 199,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  520,2 839,5  2665,7 1056,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  312,3 503,4  646,9 433,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3284 3600  4249 3593
  Familien timer  2397 2487  3363 2635
Arealbruk:        
  Korn daa  1,4   23,8 5,3
  Poteter daa  1,0 0,6  0,7 0,9
  Grovfôr og beite daa  257,0 362,6  642,7 364,5
  Annet daa  1,0 4,5   2,0
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm  194   301 291
  Poteter kg  891 408  2100 1077
  Grovfôr og beite FEm  281 225  229 244
  I alt FEm  279 222  232 244
Storfehold:        
  Årskyr stk  15,1 20,9  29,0 19,8
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  25,6 27,5  51,9 30,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,7 3,2  8,6 4,3
  Melk/årsku kg  7247 7283  7583 7350
  Omsatt melk l  101503 142300  205795 135745
  Melkekvote l  105817 153932  223347 144581
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,5 12,4  13,6 12,7
  Grovfôr/årsku daa  17,0 17,4  22,2 18,4
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,31 4,32  4,35 4,34
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  34,65 33,11  33,62 33,74
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,02 38,11  40,29 39,28
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  437,8 615,2  895,6 588,5
  Driftstilskudd 1000 NOK  87,6 87,6  87,6 87,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  71,7 165,1  186,0 128,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  72,6 80,3  139,5 87,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  120,9 60,6  223,0 112,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  54,9 42,9  94,5 56,2
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  10,5 19,8  30,3 18,0
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,3 0,6   1,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,5 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,1 2,7  2,2 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 234,9 263,6  226,6 242,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 219,7 253,0  210,6 229,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  204,4 235,1  228,2 220,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 263,3 291,9  249,8 269,8

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015