Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 25  14 60
Brukers alder år  51 47  47 49
Jordbruksareal daa  254 393  681 403
  Leid daa  80 192  369 190
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1882,0 2924,1  5158,1 2993,4
  Varelager 1000 NOK  102,3 139,1  217,2 140,8
  Buskap 1000 NOK  281,0 343,7  572,1 365,0
  Maskiner og redskap 1000 NOK  306,1 463,5  552,1 408,4
  Traktor 1000 NOK  135,2 253,2  286,2 208,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  641,0 1232,6  2661,2 1334,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  416,5 492,1  869,2 536,1
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3285 3758  4014 3600
  Familien timer  2491 2771  3003 2717
Arealbruk:        
  Korn daa  1,9 2,0  18,6 5,7
  Poteter daa  0,3 1,0   0,6
  Grovfôr og beite daa  251,3 385,1  646,4 390,9
  Annet daa  0,7 4,4  15,9 5,7
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm  264 175  265 252
  Poteter kg  1040 1624   1459
  Grovfôr og beite FEm  320 269  274 280
  I alt FEm  319 266  267 276
Storfehold:        
  Årskyr stk  18,3 21,8  33,3 22,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  25,2 30,1  51,7 32,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  3,3 3,8  9,1 4,8
  Melk/årsku kg  7509 7454  7314 7362
  Omsatt melk l  128293 151818  228095 155522
  Melkekvote l  139932 176817  247018 174951
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,4 14,0  14,7 14,0
  Grovfôr/årsku daa  13,7 17,7  19,4 17,3
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,76 4,74  4,74 4,75
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,82 37,73  38,01 38,12
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  40,27 42,53  43,65 42,57
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  611,0 719,4  1081,5 739,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  117,0 117,0  117,0 117,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  90,9 177,8  197,8 147,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  82,6 99,8  156,7 104,6
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  90,8 109,3  282,4 138,9
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  43,0 48,1  101,2 57,8
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  35,1 17,2  16,6 21,6
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,4  3,8 1,7
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,7 3,0  2,5 2,9
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 274,4 283,2  313,0 289,6
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 259,3 268,9  312,4 279,8
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  253,4 259,7  320,8 275,6
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 310,5 315,4  345,5 323,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015