Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 28  15 62
Brukers alder år  53 48  46 49
Jordbruksareal daa  248 395  668 408
  Leid daa  84 190  376 199
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1858,5 4002,1  4775,0 3454,2
  Varelager 1000 NOK  114,5 161,7  225,0 160,6
  Buskap 1000 NOK  294,4 391,4  609,7 405,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  298,6 569,3  526,0 458,3
  Traktor 1000 NOK  163,7 250,7  277,5 228,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  587,8 2024,3  2352,8 1636,2
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  399,6 604,6  784,0 565,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3076 3889  3961 3636
  Familien timer  2293 2811  2979 2709
Arealbruk:        
  Korn daa     17,6 4,3
  Poteter daa  0,1 0,9   0,6
  Grovfôr og beite daa  246,4 394,2  650,0 402,6
  Annet daa  1,2 0,4   0,5
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     119 119
  Poteter kg  1000 1945   1849
  Grovfôr og beite FEm  309 264  241 264
  I alt FEm  307 264  238 262
Storfehold:        
  Årskyr stk  18,2 23,0  32,7 23,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  26,3 34,2  51,3 34,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,9 4,1  8,5 4,7
  Melk/årsku kg  7581 7480  7148 7332
  Omsatt melk l  127840 160945  218471 159303
  Melkekvote l  132684 179701  232572 172554
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,0 14,5  14,5 14,2
  Grovfôr/årsku daa  13,6 17,2  19,9 17,3
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,70 4,61  4,66 4,65
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,95 42,05  42,27 42,13
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,92 47,41  48,44 47,70
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  600,2 741,4  1018,8 740,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  122,0 122,0  122,0 122,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  91,1 171,5  209,2 152,1
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  83,4 104,0  173,2 112,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  115,9 161,9  292,6 172,7
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  46,1 59,1  98,6 62,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  29,5 25,7  18,0 23,7
Annet husdyrhold 1000 NOK   4,4   2,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,8 0,7  0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,0 3,1  2,6 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 314,4 275,1  321,9 292,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 302,9 255,0  318,3 278,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  297,8 242,7  326,7 272,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 356,7 308,3  357,2 328,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015