Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 31  15 62
Brukers alder år  54 47  46 49
Jordbruksareal daa  240 398  697 425
  Leid daa  85 195  399 213
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1934,0 3624,5  6022,7 3720,5
  Varelager 1000 NOK  131,1 170,0  310,3 191,8
  Buskap 1000 NOK  296,7 414,1  657,8 436,2
  Maskiner og redskap 1000 NOK  329,2 489,8  604,3 462,3
  Traktor 1000 NOK  154,4 274,6  318,7 251,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  583,3 1697,4  3238,3 1770,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  439,2 578,6  893,3 607,7
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3091 3806  4002 3675
  Familien timer  2249 2854  2919 2739
Arealbruk:        
  Korn daa     18,1 4,4
  Poteter daa  0,2 0,3  0,2 0,4
  Grovfôr og beite daa  238,9 397,4  679,1 420,0
  Annet daa  0,8 0,3   0,3
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     332 332
  Poteter kg  1000 1000  3000 1591
  Grovfôr og beite FEm  363 295  301 307
  I alt FEm  362 295  302 307
Storfehold:        
  Årskyr stk  17,2 23,8  34,2 24,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  26,2 33,2  57,6 36,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,9 3,7  8,1 4,4
  Melk/årsku kg  7457 7473  7221 7357
  Omsatt melk l  119978 165490  230359 166863
  Melkekvote l  134096 184170  264027 187459
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  15,1 14,6  15,8 15,0
  Grovfôr/årsku daa  13,9 16,7  19,8 17,3
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  4,97 4,92  4,85 4,91
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  41,81 43,11  43,56 42,98
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  47,88 47,27  47,23 47,32
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  596,6 814,4  1118,0 819,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  130,0 130,0  130,0 130,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  77,3 181,9  212,7 160,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  84,7 128,6  193,8 131,2
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  89,7 97,0  290,5 138,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  47,4 52,9  132,0 69,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  65,4 25,1  28,9 33,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,5 4,8   3,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,6 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,9 3,2  2,6 3,1
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 305,7 286,1  298,5 292,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 290,9 272,4  294,8 280,9
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  280,5 266,8  298,1 275,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 346,6 319,5  328,3 326,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015