Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    6 11  28 16 61
Brukers alder år  54 49  49 47 49
Jordbruksareal daa  156 251  398 699 427
  Leid daa  44 81  202 389 214
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1118,5 2252,7  3606,9 6526,0 3883,6
  Varelager 1000 NOK  85,0 144,9  155,8 307,5 186,6
  Buskap 1000 NOK  171,9 303,0  429,3 709,5 454,7
  Maskiner og redskap 1000 NOK  157,5 365,8  492,0 760,9 506,9
  Traktor 1000 NOK  51,5 150,8  238,0 423,4 252,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  391,9 784,7  1692,0 3403,2 1849,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  260,7 503,5  599,9 921,5 633,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3085 3244  3761 4136 3700
  Familien timer  2366 2492  2766 2833 2695
Arealbruk:         
  Korn daa      18,4 4,8
  Poteter daa  1,2 0,2  0,1 0,7 0,4
  Grovfôr og beite daa  154,5 251,2  395,6 679,8 420,4
  Annet daa     2,4  1,1
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm      212 212
  Poteter kg  1200 1000  1167 1364 1257
  Grovfôr og beite FEm  360 346  280 289 294
  I alt FEm  359 346  278 287 292
Storfehold:         
  Årskyr stk  10,7 17,9  24,5 35,9 25,0
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  13,8 25,7  33,7 56,5 36,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  0,3 3,3  3,5 9,1 4,6
  Melk/årsku kg  7009 7770  7650 7440 7559
  Omsatt melk l  69876 129007  175757 249190 176173
  Melkekvote l  73408 132232  185078 279766 189401
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,2 14,3  14,5 16,3 15,0
  Grovfôr/årsku daa  14,4 14,1  16,1 18,9 16,8
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,42 5,28  5,26 5,24 5,26
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,48 43,85  44,95 45,70 45,01
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,70 48,15  48,90 49,37 49,01
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  378,6 680,7  923,9 1306,9 926,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  133,0 133,0  133,0 133,0 133,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  47,8 81,9  202,1 227,7 172,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  58,5 103,7  132,8 219,7 143,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  39,4 90,4  121,0 269,5 146,4
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  25,4 55,3  61,3 119,4 71,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  11,7 33,2  28,4 40,9 30,9
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7   1,2 8,0 3,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,7 0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,4 4,1  3,6 2,8 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 241,7 321,1  372,1 332,8 342,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 211,9 312,9  379,2 325,3 340,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  205,4 324,6  379,3 368,2 353,0
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 276,1 361,0  407,6 365,1 377,9