Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 24  20 61
Brukers alder år  51 48  48 49
Jordbruksareal daa  260 395  667 438
  Leid daa  99 198  392 229
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2053,8 3494,9  6580,7 4031,7
  Varelager 1000 NOK  132,5 189,0  320,3 213,6
  Buskap 1000 NOK  297,6 435,2  754,2 490,8
  Maskiner og redskap 1000 NOK  332,1 522,7  733,7 525,1
  Traktor 1000 NOK  161,8 225,4  465,4 277,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  640,6 1535,4  3386,6 1874,1
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  489,2 587,0  920,6 650,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3112 3642  4133 3660
  Familien timer  2402 2633  2925 2689
Arealbruk:        
  Korn daa     15,8 5,2
  Poteter daa  0,1 0,1  0,6 0,4
  Grovfôr og beite daa  256,2 391,5  649,2 429,4
  Annet daa  3,3 3,6  1,6 2,6
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     474 474
  Poteter kg  2500 1100  2167 1811
  Grovfôr og beite FEm  362 300  288 304
  I alt FEm  357 298  292 305
Storfehold:        
  Årskyr stk  16,5 23,0  36,2 25,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  24,0 33,1  57,6 37,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,8 4,1  8,2 4,7
  Melk/årsku kg  7589 7441  7503 7469
  Omsatt melk l  115773 160423  253663 174802
  Melkekvote l  125392 176622  274788 190032
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,5 14,8  15,6 14,9
  Grovfôr/årsku daa  15,5 17,0  18,0 17,1
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,44 5,50  5,32 5,41
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,55 46,29  46,83 46,39
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  49,37 49,03  50,82 50,04
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  629,5 882,2  1349,8 944,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  132,8 132,8  132,8 132,8
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  77,9 171,8  259,4 171,9
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  108,1 115,7  239,6 150,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  86,9 137,1  294,7 170,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  48,6 63,6  123,8 77,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  27,9 18,8  52,8 31,2
Annet husdyrhold 1000 NOK   2,0  5,4 3,0
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,7 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,8 3,5  3,2 3,4
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 310,5 369,3  401,6 361,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 300,5 363,0  404,3 355,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  305,3 356,3  424,3 359,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 348,8 402,4  431,5 394,5