Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 20  25 62
Brukers alder år  50 50  47 49
Jordbruksareal daa  259 383  677 460
  Leid daa  105 191  394 244
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1952,8 3650,7  6392,8 4235,5
  Varelager 1000 NOK  125,0 184,2  293,1 209,4
  Buskap 1000 NOK  293,6 454,7  757,0 523,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  305,6 478,4  743,4 533,5
  Traktor 1000 NOK  124,9 266,0  339,3 252,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  601,1 1710,9  3262,4 2011,6
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  502,5 556,5  997,6 704,2
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2981 3804  4247 3774
  Familien timer  2270 2861  3043 2809
Arealbruk:        
  Korn daa     17,6 7,1
  Poteter daa  0,4 1,7  0,4 0,9
  Grovfôr og beite daa  258,4 381,0  658,4 451,7
  Annet daa     0,7 0,3
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     338 338
  Poteter kg  800 1955  2300 1817
  Grovfôr og beite FEm  306 277  276 281
  I alt FEm  306 278  277 282
Storfehold:        
  Årskyr stk  15,6 23,7  35,6 25,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,7 31,8  57,2 38,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,3 3,4  8,0 4,6
  Melk/årsku kg  7500 7363  7400 7381
  Omsatt melk l  108300 163259  246674 178640
  Melkekvote l  119264 177759  263210 192743
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,4 14,8  16,0 15,3
  Grovfôr/årsku daa  16,6 16,1  18,5 17,4
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,59 5,51  5,51 5,53
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  46,36 47,45  46,82 46,84
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  50,84 50,92  51,58 51,25
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  605,7 899,9  1358,6 987,9
  Driftstilskudd 1000 NOK  140,1 139,9  140,1 140,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  74,4 163,3  243,0 168,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  96,9 141,5  242,6 167,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  76,5 122,6  256,7 161,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  40,6 57,3  125,0 78,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  27,2 23,0  63,8 39,7
Annet husdyrhold 1000 NOK   0,3  4,3 2,1
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,7  0,8 0,7
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,6 3,6  3,0 3,3
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 307,8 344,3  352,3 335,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 291,2 333,4  337,9 321,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  283,5 336,8  338,6 320,8
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 344,9 374,9  381,3 366,8