Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 21  27 64
Brukers alder år  53 52  46 49
Jordbruksareal daa  247 384  728 489
  Leid daa  109 186  411 255
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1808,8 3390,6  7351,7 4674,0
  Varelager 1000 NOK  151,4 177,2  306,3 225,2
  Buskap 1000 NOK  254,6 431,0  756,2 522,6
  Maskiner og redskap 1000 NOK  284,2 425,2  857,6 584,2
  Traktor 1000 NOK  297,5 299,5  359,1 314,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  375,6 1491,9  3976,9 2279,0
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  445,4 565,8  1095,6 748,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3171 3680  4271 3808
  Familien timer  2339 2946  3042 2846
Arealbruk:        
  Korn daa     16,2 6,8
  Poteter daa  3,2 0,2  0,4 0,9
  Grovfôr og beite daa  244,1 383,4  708,8 479,8
  Annet daa   0,2  2,6 1,2
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     158 158
  Poteter kg  1832 1288  2700 1853
  Grovfôr og beite FEm  326 280  266 278
  I alt FEm  327 280  263 275
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,4 23,6  34,8 25,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,6 32,7  57,0 39,6
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,7 3,1  7,7 4,7
  Melk/årsku kg  8020 7642  7633 7666
  Omsatt melk l  106782 167912  247342 184937
  Melkekvote l  114266 184601  296929 213428
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  15,7 15,2  16,6 16,0
  Grovfôr/årsku daa  16,9 16,2  20,4 18,5
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,69 5,47  5,54 5,55
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  43,14 44,10  45,45 44,75
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,22 48,74  50,01 49,54
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  607,5 919,2  1370,8 1026,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  164,1 164,1  170,1 166,6
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  80,4 145,6  266,5 178,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  66,2 100,2  223,8 143,9
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  58,1 117,9  246,6 156,3
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  45,3 64,4  131,1 86,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  42,7 42,9  65,7 50,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,3 0,5  4,9 2,8
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,7  0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,9 3,6  2,9 3,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 295,6 345,0  319,9 317,7
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 277,8 328,5  301,5 299,5
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  270,4 329,5  307,5 301,2
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 330,0 376,8  349,5 348,9