Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 9. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 22  27 64
Brukers alder år  53 49  46 48
Jordbruksareal daa  255 401  766 514
  Leid daa  117 180  462 277
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1892,1 3872,6  7985,2 5146,9
  Varelager 1000 NOK  175,2 209,2  346,4 257,2
  Buskap 1000 NOK  265,1 451,0  796,5 550,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  290,0 532,5  827,4 609,8
  Traktor 1000 NOK  312,2 241,6  392,6 309,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  383,0 1746,9  4463,2 2576,7
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  466,6 691,4  1159,1 843,9
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3118 3797  4248 3841
  Familien timer  2275 2843  2792 2679
Arealbruk:        
  Korn daa     13,9 5,9
  Poteter daa  3,2 0,2  0,4 0,9
  Grovfôr og beite daa  252,0 398,1  749,2 505,5
  Annet daa   3,1  2,4 2,1
Avlinger pr daa:        
  Korn FEm     222 222
  Poteter kg  2063 625  2018 1825
  Grovfôr og beite FEm  359 314  270 292
  I alt FEm  360 312  268 291
Storfehold:        
  Årskyr stk  14,2 23,8  38,4 27,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,2 32,7  60,3 41,3
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,8 2,9  7,5 4,6
  Melk/årsku kg  7832 7597  7698 7674
  Omsatt melk l  101859 167889  274882 196452
  Melkekvote l  108073 180726  298621 212718
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  15,7 14,8  17,0 16,2
  Grovfôr/årsku daa  17,7 16,7  19,5 18,3
Priser:        
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,62 5,49  5,34 5,42
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  42,16 43,12  43,20 42,94
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,33 47,01  48,64 48,12
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  572,1 921,0  1468,1 1064,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  190,3 194,0  185,4 189,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  77,9 153,9  308,3 199,7
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  77,4 109,7  215,5 145,0
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  74,6 99,2  248,5 155,5
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  46,1 52,3  130,0 82,9
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  22,9 44,6  51,3 42,3
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,2 3,4  2,4 2,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,7  0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,9 3,6  2,9 3,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 275,9 323,7  314,8 305,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 262,6 291,5  294,5 279,7
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  256,6 295,1  306,4 284,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 306,3 353,3  341,7 333,8