Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2003
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    14 33  22 69
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  659,4 849,7  1013,2 863,2
  Planteprodukter 1000 NOK  14,4 9,5  6,4 9,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  322,6 422,2  512,9 430,9
  Tilskudd 1000 NOK  316,9 412,4  487,8 417,1
  Andre inntekter 1000 NOK  5,5 5,7  6,0 5,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  188,3 228,4  305,0 244,7
  Såvarer 1000 NOK  3,1 3,7  3,3 3,5
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  21,6 26,4  31,9 27,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,7 0,8  0,5 0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,0 6,1  9,0 6,8
  Fôrmidler 1000 NOK  118,0 148,4  187,7 154,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  16,4 21,4  26,3 21,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  8,7 2,8  18,6 9,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  14,7 18,8  27,8 20,8
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  48,9 77,2  100,3 78,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  21,0 26,9  31,1 27,0
  Traktor 1000 NOK  9,4 10,6  18,3 12,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  28,3 21,7  31,2 26,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,9 3,9  1,8 3,0
  Drivstoff 1000 NOK  9,3 13,2  19,6 14,5
  Maskinleie 1000 NOK  9,5 7,8  8,5 8,4
  Jordleie 1000 NOK  0,9 2,2  2,7 2,1
  Andre faste kostnader 1000 NOK  60,9 75,2  77,4 73,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  379,3 467,2  595,8 490,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  280,1 382,5  417,4 372,9
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  12,3 23,2  32,3 23,9
  Traktor 1000 NOK  15,8 24,5  26,5 23,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  29,9 31,8  40,7 34,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 1,5  1,6 1,5
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  46,2 60,6  76,0 62,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  220,6 301,5  316,2 289,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  12,4 0,5  1,5 3,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  9,8 11,9  6,3 9,7
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  0,4 10,2  -1,8 4,4
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,4 3,3  0,3 1,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  134,6 97,1  119,1 111,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  29,0 37,3  47,1 38,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  3,9 6,2  5,6 5,5
+Renteinntekter 1000 NOK  5,7 5,5  5,0 5,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  36,5 63,2  79,7 63,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  380,3 410,2  419,6 407,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  97,9 22,4  30,2 40,2
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  282,1 133,0  52,9 137,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  33,0 15,2  -10,5 10,6
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  932,7 1222,2  1534,0 1262,9
  Skogbruk 1000 NOK  89,4 13,8  20,1 31,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  50,2 132,3  120,2 111,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  387,1 438,8  541,2 461,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  321,3 209,6  200,0 229,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1780,6 2016,7  2415,5 2096,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  129,0 221,8  323,2 235,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  604,8 845,9  1137,6 890,0
  Egenkapital 1000 NOK  1046,9 949,0  954,7 970,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015