Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2004
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    11 35  24 72
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  659,9 850,0  1022,4 889,7
  Planteprodukter 1000 NOK  8,7 10,0  10,3 9,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  331,5 427,7  517,8 449,0
  Tilskudd 1000 NOK  314,5 405,1  487,5 423,8
  Andre inntekter 1000 NOK  5,2 7,2  6,8 6,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  187,5 243,1  316,0 263,2
  Såvarer 1000 NOK  3,8 4,0  4,8 4,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  18,1 25,2  35,0 27,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,1 1,1  1,3 1,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,8 6,7  8,6 7,4
  Fôrmidler 1000 NOK  116,6 149,7  192,2 161,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  20,2 25,9  28,9 26,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  6,3 8,1  17,8 10,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  16,6 22,5  27,4 23,5
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  45,8 72,8  101,0 79,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,7 31,9  28,3 30,0
  Traktor 1000 NOK  12,2 12,0  14,6 13,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  14,1 27,2  28,2 25,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,6 3,0  2,4 2,7
  Drivstoff 1000 NOK  9,7 15,3  19,7 16,4
  Maskinleie 1000 NOK  19,2 13,4  10,4 13,2
  Jordleie 1000 NOK  0,6 1,9  3,5 2,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  64,6 77,3  84,1 78,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  381,8 498,0  608,4 524,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  278,1 352,1  414,1 365,4
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,8 19,2  30,0 22,8
  Traktor 1000 NOK  13,5 23,0  24,3 22,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  31,5 35,4  40,2 36,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,9 1,4  1,4 1,4
Kalkulert rente 4,0 % 1000 NOK  41,6 51,0  62,0 54,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  216,4 273,0  318,1 281,9
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  11,1 -1,0  10,4 4,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  12,0 16,3  32,5 21,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  5,4 14,4  -0,6 7,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,2 3,5  0,2 1,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  157,6 117,9  139,6 130,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  13,6 48,7  47,4 42,9
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,5 11,2  2,0 6,8
+Renteinntekter 1000 NOK  3,7 2,7  2,3 2,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  26,5 43,6  66,8 49,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  398,0 443,1  485,2 450,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  5,9 -10,0  20,4 -1,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  234,6 202,3  60,0 148,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -24,8 -5,3  -83,9 -38,3
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1023,1 1275,9  1547,3 1351,5
  Skogbruk 1000 NOK  107,7 19,8  32,5 37,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  36,5 116,0  203,1 130,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  353,3 515,5  579,1 511,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  267,0 242,8  280,5 255,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1787,6 2170,0  2642,4 2286,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  136,1 203,5  391,1 264,2
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  546,9 861,5  1246,3 945,8
  Egenkapital 1000 NOK  1104,7 1104,9  1005,0 1076,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015