Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    10 34  25 71
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  648,6 860,7  1018,0 902,0
  Planteprodukter 1000 NOK  10,1 6,9  16,3 11,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  337,9 446,0  535,8 471,0
  Tilskudd 1000 NOK  295,2 389,3  459,8 407,4
  Andre inntekter 1000 NOK  5,4 18,6  6,1 12,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  190,4 249,6  292,9 262,5
  Såvarer 1000 NOK  2,4 3,3  3,9 3,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  20,2 27,6  31,7 29,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 0,8  1,0 0,8
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,8 6,1  6,9 6,8
  Fôrmidler 1000 NOK  121,0 152,6  180,4 161,3
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  19,1 23,7  29,0 25,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,0 10,2  13,6 10,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  15,0 25,3  26,4 25,0
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  50,1 76,1  88,0 80,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,9 25,4  31,5 27,2
  Traktor 1000 NOK  9,4 15,5  16,5 14,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  21,2 28,5  36,1 30,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 2,4  1,9 2,2
  Drivstoff 1000 NOK  10,5 18,3  19,6 17,9
  Maskinleie 1000 NOK  19,1 26,4  19,3 22,4
  Jordleie 1000 NOK  0,7 1,6  1,7 1,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  64,3 82,9  86,8 81,8
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  386,4 526,7  594,3 541,8
Resultat før avskrivning 1000 NOK  262,2 334,0  423,7 360,2
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  14,9 16,8  28,6 21,7
  Traktor 1000 NOK  11,7 20,6  24,0 20,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  29,6 36,9  39,6 37,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 1,5  0,9 1,2
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  31,3 37,7  47,3 41,0
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  205,4 258,2  330,5 279,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  14,9 -0,2  5,1 3,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  8,2 17,4  18,8 16,4
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  6,5 14,6  -8,1 5,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,3 11,1  0,2 5,7
+Lønnsinntekter 1000 NOK  153,5 128,7  130,9 129,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  26,2 39,6  53,9 43,0
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,5 9,8  6,2 7,3
+Renteinntekter 1000 NOK  4,6 2,3  3,0 2,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  24,4 43,4  60,9 47,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  399,7 438,1  479,5 446,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  74,1 29,4  47,2 43,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  251,4 209,1  217,7 206,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -18,4 -35,8  59,5 5,4
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1056,8 1278,3  1594,5 1384,0
  Skogbruk 1000 NOK  117,2 18,8  32,4 37,1
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  27,8 107,4  261,6 148,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  472,3 522,7  578,2 535,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  278,9 297,8  354,5 311,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1952,9 2224,9  2821,1 2415,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  138,4 260,0  313,5 272,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  565,7 946,1  1293,4 1017,0
  Egenkapital 1000 NOK  1248,8 1018,7  1214,2 1125,6

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015