Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  Alle

 

Antall bruk    9 31  24 68
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  793,7 963,7  1155,9 1063,7
  Planteprodukter 1000 NOK  17,6 14,5  12,3 15,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  422,8 520,9  628,7 579,1
  Tilskudd 1000 NOK  346,6 415,2  498,0 455,7
  Andre inntekter 1000 NOK  6,7 13,1  16,8 13,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  221,6 266,0  359,3 310,6
  Såvarer 1000 NOK  4,0 3,4  5,5 4,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  22,0 29,9  35,6 33,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,7 0,3  0,6 0,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,8 5,1  7,9 6,6
  Fôrmidler 1000 NOK  144,6 165,5  215,5 190,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  22,4 28,9  32,7 31,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  5,0 8,1  27,7 15,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  17,1 25,0  33,9 28,1
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  63,2 76,6  92,9 88,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,6 28,8  34,4 30,4
  Traktor 1000 NOK  11,7 17,1  17,1 17,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  13,1 23,5  27,9 25,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,5 2,5  2,8 2,3
  Drivstoff 1000 NOK  12,1 20,0  25,9 22,1
  Maskinleie 1000 NOK  31,8 49,0  36,0 46,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,4 1,7  3,3 4,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  62,0 85,5  97,8 90,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  436,1 570,6  697,4 637,7
Resultat før avskrivning 1000 NOK  357,6 393,0  458,5 426,1
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  10,9 21,3  24,1 22,5
  Traktor 1000 NOK  7,6 18,0  18,1 17,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  30,6 35,8  55,8 42,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,5 1,8  1,1 1,3
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  47,9 67,3  94,7 77,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  308,1 316,1  359,4 341,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  16,8 0,9  1,1 3,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  1,8 34,3  32,0 27,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -3,3 20,6  2,3 10,0
+Aksjeutbytte 1000 NOK  0,1 3,2  -1,2 1,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  104,5 199,6  146,1 156,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  30,7 37,0  61,8 45,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,0 2,7  7,5 4,1
+Renteinntekter 1000 NOK  4,8 6,4  8,9 6,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  34,8 56,6  94,0 70,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  430,7 564,4  523,9 526,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  112,4 75,3  121,1 89,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  291,5 248,3  308,4 253,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  0,8 -10,0  -28,5 -12,0
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  969,0 1342,7  1954,4 1576,4
  Skogbruk 1000 NOK  79,6 25,2  23,1 30,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  27,1 118,4  187,8 124,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  312,5 561,0  602,1 538,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  335,4 311,6  487,5 371,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1723,6 2359,0  3254,9 2641,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  158,5 238,5  371,1 300,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  465,6 943,4  1475,1 1130,2
  Egenkapital 1000 NOK  1099,4 1177,1  1408,8 1210,7

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015