Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    8 23  27 6 64
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  819,9 1021,5  1298,7 2136,0 1217,7
  Planteprodukter 1000 NOK  20,0 13,2  15,8 44,8 18,1
  Husdyrprodukter 1000 NOK  439,4 563,2  725,5 1294,9 684,8
  Tilskudd 1000 NOK  356,6 432,0  531,7 788,7 498,1
  Andre inntekter 1000 NOK  3,9 13,1  25,7 7,6 16,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  211,2 315,6  412,7 680,2 377,7
  Såvarer 1000 NOK  1,2 4,4  5,3 13,6 5,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  23,8 39,7  41,1 67,5 40,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,2 0,5  1,4 1,7 0,9
  Konserveringsmidler 1000 NOK  9,5 6,9  10,2 9,1 8,8
  Fôrmidler 1000 NOK  132,5 186,8  265,0 437,5 236,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  16,2 31,6  36,0 60,6 34,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  8,0 15,0  16,8 32,3 16,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  19,8 30,7  36,9 58,0 34,5
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  63,1 93,4  98,8 169,5 99,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  18,4 30,5  35,0 47,4 32,5
  Traktor 1000 NOK  28,2 17,7  22,7 30,2 22,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  23,4 29,0  32,7 59,3 32,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,7 2,9  5,0 6,7 4,0
  Drivstoff 1000 NOK  16,3 25,3  32,6 55,7 30,1
  Maskinleie 1000 NOK  28,1 46,0  43,3 117,2 49,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  0,4 2,1  5,7 32,9 6,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  69,4 96,2  112,2 167,6 106,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  460,3 658,8  800,7 1366,7 760,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  359,6 362,7  498,0 769,3 457,5
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  11,7 22,5  30,2 36,7 25,7
  Traktor 1000 NOK  12,3 17,8  21,4 26,7 19,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  26,8 37,7  68,3 71,9 52,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,3 2,0  1,1 0,4 1,3
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  55,9 87,0  131,4 185,6 111,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  308,3 282,7  377,0 633,6 358,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  9,5 5,7  12,2  8,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  6,3 29,7  48,5 3,2 32,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  -1,8 23,9  0,7 1,1 8,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,4  0,1  0,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  129,3 206,3  190,2 25,2 172,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  67,2 51,3  64,3 97,6 63,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   1,7  24,4 2,5 11,1
+Renteinntekter 1000 NOK  15,3 10,4  17,7 3,4 13,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  28,4 76,2  117,1 218,1 100,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  505,7 536,0  617,9 548,4 567,9
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  116,7 97,6  157,4 10,8 117,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  436,3 284,3  185,6 -224,0 214,0
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  29,8 -5,1  -176,7 -115,0 -83,4
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  918,1 1470,9  2390,3 3159,4 1948,0
  Skogbruk 1000 NOK  21,5 67,9  33,8 3,5 41,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  19,9 168,5  168,9 13,9 135,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  314,2 607,3  700,4 675,6 616,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  418,8 323,8  511,4 324,4 414,9
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1692,5 2638,5  3804,8 4176,7 3156,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  113,1 245,7  590,1 847,7 430,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  313,3 1037,9  1618,9 2811,6 1358,7
  Egenkapital 1000 NOK  1266,1 1354,9  1595,8 517,5 1366,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015