Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2009
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    22 26  8 62
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1111,5 1341,2  2110,9 1311,6
  Planteprodukter 1000 NOK  24,4 19,9  41,3 23,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  604,8 748,1  1260,9 735,1
  Tilskudd 1000 NOK  471,9 559,7  791,3 541,0
  Andre inntekter 1000 NOK  10,4 13,5  17,4 12,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  358,8 445,4  764,8 435,7
  Såvarer 1000 NOK  4,8 5,0  13,3 6,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  50,6 59,1  102,5 59,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,7 1,6  3,7 1,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  8,0 7,9  6,9 7,8
  Fôrmidler 1000 NOK  208,9 269,2  429,1 256,4
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  31,9 38,8  59,3 37,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  21,6 25,0  70,5 27,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  32,4 39,0  79,4 39,9
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  103,7 107,5  153,3 113,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,7 35,8  74,2 38,9
  Traktor 1000 NOK  16,9 17,9  44,5 20,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  30,3 47,1  42,3 37,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,3 2,5  4,9 3,0
  Drivstoff 1000 NOK  22,8 27,2  49,7 27,6
  Maskinleie 1000 NOK  44,4 46,9  127,1 55,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  1,6 8,7  42,7 9,8
  Andre faste kostnader 1000 NOK  94,7 111,5  172,3 109,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  710,3 850,5  1475,8 851,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  401,2 490,7  635,1 459,7
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,8 35,9  43,2 30,4
  Traktor 1000 NOK  22,1 17,7  26,0 19,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  39,3 65,7  83,6 54,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,1 1,2  0,3 1,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  45,7 66,0  121,7 62,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  315,9 370,2  482,0 353,8
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  9,3 1,1  0,3 3,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  22,7 44,0  32,8 32,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  12,6 2,9  2,0 6,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK   0,1   
+Lønnsinntekter 1000 NOK  244,8 191,9  86,3 185,6
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  63,8 68,0  59,0 65,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,1 25,4  21,5 13,5
+Renteinntekter 1000 NOK  6,6 6,4  6,2 6,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  58,4 92,6  179,2 84,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  617,3 617,2  510,9 583,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  113,9 92,4  46,1 85,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  314,9 342,1  -374,1 253,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,0 19,0  -102,2 -9,1
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1557,2 2379,5  4745,0 2259,1
  Skogbruk 1000 NOK  39,8 65,7  2,4 44,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  114,0 139,1  12,3 101,8
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  515,5 834,4  815,2 655,1
  Krav og kontanter 1000 NOK  398,8 445,4  462,3 429,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2625,4 3864,2  6037,2 3490,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  277,8 342,4  1166,7 400,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  988,3 1703,4  4405,5 1655,0
  Egenkapital 1000 NOK  1359,3 1818,4  465,0 1435,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015