Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2012
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    16 25  14 60
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1382,5 1687,2  2546,2 1733,8
  Planteprodukter 1000 NOK  7,4 19,3  25,9 16,4
  Husdyrprodukter 1000 NOK  819,5 946,0  1541,0 1005,9
  Tilskudd 1000 NOK  537,1 712,3  921,6 688,6
  Andre inntekter 1000 NOK  18,6 9,5  57,7 22,9
Variable kostnader i alt 1000 NOK  432,8 525,3  865,0 552,1
  Såvarer 1000 NOK  4,4 5,1  7,4 5,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  51,7 58,1  113,2 66,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 0,8  1,8 1,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,0 9,5  5,5 8,5
  Fôrmidler 1000 NOK  258,4 323,7  523,9 336,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  49,5 45,5  64,7 48,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,2 28,5  54,7 30,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  37,8 54,1  93,8 55,5
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  134,1 141,9  126,9 128,8
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,5 40,1  76,6 46,7
  Traktor 1000 NOK  24,9 23,2  44,8 27,7
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  34,5 43,6  66,9 43,3
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,8 3,2  5,5 4,0
  Drivstoff 1000 NOK  27,8 40,7  57,8 39,0
  Maskinleie 1000 NOK  53,1 63,0  160,5 80,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  9,3 17,2  32,5 17,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  115,7 130,3  167,6 131,0
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  876,5 1028,6  1604,1 1070,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  506,0 658,6  942,1 663,7
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  31,9 51,8  64,5 45,8
  Traktor 1000 NOK  22,5 28,3  30,2 25,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  48,6 75,1  129,2 76,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,7 0,7  0,5 0,6
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  55,8 82,7  149,1 86,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  402,4 502,7  717,8 516,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,1 1,0  0,1 1,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  12,2 9,4  40,4 17,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  12,9 5,0  39,7 14,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  1,7 2,2  0,8 1,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  265,2 160,1  134,3 176,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  27,1 53,4  54,9 44,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  4,8 6,4  18,9 8,4
+Renteinntekter 1000 NOK  4,9 8,3  7,9 7,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  74,9 102,7  222,7 117,2
=Nettoinntekt 1000 NOK  658,5 645,8  792,1 670,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  103,4 95,1  219,6 120,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  264,2 373,3  26,9 259,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  3,0 -135,2  -117,2 -85,8
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1882,0 2924,1  5158,1 2993,4
  Skogbruk 1000 NOK  55,9 52,7  105,2 67,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  204,3 157,9  92,9 143,0
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  432,5 692,0  1002,6 665,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  376,6 603,8  651,3 535,0
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2951,3 4430,5  7010,2 4405,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  289,6 509,3  1001,5 535,1
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1375,0 1856,1  4030,6 2105,8
  Egenkapital 1000 NOK  1286,8 2065,1  1978,1 1764,0

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015