Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2013
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    14 28  15 62
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1408,6 1823,3  2561,4 1826,1
  Planteprodukter 1000 NOK  14,9 22,5  40,2 25,5
  Husdyrprodukter 1000 NOK  829,1 1037,5  1502,5 1051,3
  Tilskudd 1000 NOK  554,8 742,4  947,7 719,5
  Andre inntekter 1000 NOK  9,8 21,0  71,0 29,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  428,4 586,8  841,9 581,9
  Såvarer 1000 NOK  6,7 10,8  15,7 10,7
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  54,5 61,3  108,2 68,5
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,6 0,8  1,8 1,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,5 9,4  10,0 8,8
  Fôrmidler 1000 NOK  263,3 359,8  511,7 355,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  51,8 55,6  64,8 54,0
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  7,4 39,4  49,9 31,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  34,7 49,5  79,8 51,1
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  137,9 160,3  151,9 145,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,6 54,1  94,4 58,0
  Traktor 1000 NOK  19,5 27,0  36,7 26,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,8 44,5  63,6 44,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,5 3,4  4,7 4,4
  Drivstoff 1000 NOK  26,3 42,5  64,9 42,8
  Maskinleie 1000 NOK  42,1 66,7  169,7 82,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  12,6 18,6  24,4 17,3
  Andre faste kostnader 1000 NOK  112,7 137,1  191,1 141,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  865,5 1141,1  1643,4 1144,9
Resultat før avskrivning 1000 NOK  543,1 682,3  918,0 681,1
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  35,2 62,7  62,8 52,2
  Traktor 1000 NOK  24,0 31,4  29,8 27,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  48,0 81,9  130,1 81,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 0,6  0,5 0,6
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  55,4 106,3  141,3 96,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  435,1 505,6  694,7 519,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,7 3,5  7,5 4,1
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  9,3 15,0  42,8 19,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  15,2 25,1  22,0 20,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,5 11,6  8,0 8,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  259,9 192,2  135,4 184,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  101,4 38,5  66,6 59,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,2 27,4  21,0 17,9
+Renteinntekter 1000 NOK  7,6 8,6  8,9 8,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  81,8 122,1  218,5 127,9
=Nettoinntekt 1000 NOK  757,1 705,2  788,4 714,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  224,9 103,4  140,0 136,6
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  443,3 -93,1  72,5 106,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,5 -679,8  -109,4 -337,4
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1858,5 4002,1  4775,0 3454,2
  Skogbruk 1000 NOK  59,9 59,9  98,7 67,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  332,9 246,3  125,9 223,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  407,2 689,8  1083,2 689,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  453,2 680,8  632,2 584,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3111,8 5678,9  6715,1 5019,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  347,7 1131,9  992,1 836,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1200,6 2041,0  3859,0 2141,7
  Egenkapital 1000 NOK  1563,4 2506,0  1864,0 2041,2

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015