Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2014
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 31  15 62
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1420,0 1864,3  2778,4 1944,7
  Planteprodukter 1000 NOK  35,8 31,5  91,5 47,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  837,9 1069,9  1631,3 1126,7
  Tilskudd 1000 NOK  538,1 753,1  997,0 749,6
  Andre inntekter 1000 NOK  8,2 9,8  58,6 21,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  478,8 579,2  997,4 641,9
  Såvarer 1000 NOK  7,2 6,6  14,8 8,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  60,1 68,8  115,6 77,0
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,2 0,9  2,3 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  9,2 7,9  11,6 9,1
  Fôrmidler 1000 NOK  277,1 366,5  583,6 388,5
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  52,2 59,2  78,8 60,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  28,5 15,4  92,4 36,1
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  41,3 53,9  98,3 60,1
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  153,9 139,2  154,7 142,7
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  29,2 49,2  81,2 51,3
  Traktor 1000 NOK  14,6 28,0  42,2 28,4
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  40,7 62,5  92,6 62,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  9,3 5,1  12,3 7,8
  Drivstoff 1000 NOK  28,1 43,9  64,4 44,1
  Maskinleie 1000 NOK  32,9 59,6  170,5 78,6
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  13,1 17,4  38,0 20,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  114,7 141,4  194,2 145,1
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  915,2 1125,5  1847,5 1223,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  504,8 738,8  930,9 721,3
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  38,5 55,8  76,0 54,6
  Traktor 1000 NOK  22,7 32,3  37,5 30,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  40,6 100,9  146,3 95,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 1,5  0,4 1,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  56,8 106,9  172,5 108,4
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  402,2 548,4  670,7 539,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,9 1,8  7,2 3,4
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  10,0 23,7  49,8 27,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  11,9 22,6  32,4 21,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  8,2 6,2  7,9 6,8
+Lønnsinntekter 1000 NOK  191,4 232,7  139,5 196,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  118,1 37,5  16,7 47,5
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  7,0 13,4  5,3 9,4
+Renteinntekter 1000 NOK  8,7 10,3  9,8 9,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  71,7 149,5  240,3 148,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  688,8 747,0  698,9 713,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  129,5 140,6  88,4 119,8
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  490,1 192,3  -65,4 213,4
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -73,5 -74,9  104,7 -28,3
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1934,0 3624,5  6022,7 3720,5
  Skogbruk 1000 NOK  66,4 66,0  97,3 72,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  260,2 279,3  286,0 266,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  361,4 825,1  1051,1 755,0
  Krav og kontanter 1000 NOK  531,5 759,6  676,0 680,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3153,5 5554,5  8133,0 5495,2
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  391,2 951,0  1416,0 903,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1016,1 2281,6  4529,6 2459,4
  Egenkapital 1000 NOK  1746,3 2321,9  2187,4 2132,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015