Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2016
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 24  20 61
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1406,6 1977,3  3129,8 2155,8
  Planteprodukter 1000 NOK  15,3 30,4  57,2 34,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  852,4 1155,9  1942,3 1300,0
  Tilskudd 1000 NOK  534,0 779,3  1071,3 795,0
  Andre inntekter 1000 NOK  5,0 11,8  59,0 26,2
Variable kostnader i alt 1000 NOK  424,7 599,3  999,0 668,1
  Såvarer 1000 NOK  5,1 10,5  22,0 13,0
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  60,9 77,8  119,4 84,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 1,0  2,6 1,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,6 6,0  13,3 8,5
  Fôrmidler 1000 NOK  231,2 354,4  600,1 393,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  50,0 69,7  95,9 71,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  20,1 14,5  32,6 21,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  50,9 65,4  113,2 75,5
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  107,5 165,3  212,7 161,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,2 49,9  83,2 57,4
  Traktor 1000 NOK  15,1 30,6  42,3 30,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  44,0 49,3  122,7 70,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,7 5,3  10,3 6,2
  Drivstoff 1000 NOK  31,0 36,8  58,8 40,9
  Maskinleie 1000 NOK  36,0 73,3  173,3 95,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  10,3 13,7  54,0 25,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  120,6 145,1  190,9 150,3
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  834,1 1168,6  1947,2 1305,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  572,5 808,8  1182,6 850,2
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  40,2 58,9  87,6 61,0
  Traktor 1000 NOK  22,2 29,8  52,2 33,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  47,1 96,5  191,2 112,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,8 1,1  1,5 1,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  39,4 69,1  129,0 79,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  462,3 622,4  850,1 642,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  7,7 -0,1  5,2 3,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  2,7 17,1  77,0 33,1
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  16,3 37,1  16,3 23,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,0 -3,8  13,8 4,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  191,0 172,9  223,2 202,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  81,1 54,9  41,1 51,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  9,8 2,0  13,3 7,1
+Renteinntekter 1000 NOK  5,9 4,4  4,5 4,5
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  78,6 88,1  219,5 123,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  703,2 818,7  1025,0 847,4
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  123,7 118,5  533,0 257,4
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  561,9 616,5  457,1 543,7
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -32,0 41,2  -10,5 8,1
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  2053,8 3494,9  6580,7 4031,7
  Skogbruk 1000 NOK  70,1 74,2  65,0 66,8
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  306,5 367,8  425,3 347,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  505,4 782,0  981,0 753,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  566,1 522,1  810,4 618,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3501,9 5241,0  8862,4 5818,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  381,4 389,6  1108,0 598,3
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1428,7 2317,3  4436,3 2684,4
  Egenkapital 1000 NOK  1691,8 2534,2  3318,1 2535,2