Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2017
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    13 20  25 62
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1355,9 1987,8  3047,2 2208,6
  Planteprodukter 1000 NOK  17,5 35,9  44,4 34,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  806,3 1187,4  1926,0 1357,9
  Tilskudd 1000 NOK  526,9 753,5  1043,8 798,5
  Andre inntekter 1000 NOK  5,2 10,9  33,0 18,1
Variable kostnader i alt 1000 NOK  427,0 627,9  996,7 708,8
  Såvarer 1000 NOK  3,7 6,4  13,5 8,8
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  49,9 65,4  97,2 72,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,0 0,4  2,1 1,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  10,7 3,5  13,3 9,4
  Fôrmidler 1000 NOK  242,4 378,4  599,9 422,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  56,5 83,2  98,9 80,6
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  19,1 29,1  63,4 39,0
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  43,7 61,4  108,5 74,3
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  111,7 158,0  216,9 166,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,1 55,1  95,0 64,3
  Traktor 1000 NOK  19,1 22,8  55,3 34,2
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  44,3 57,3  105,9 71,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,0 5,1  24,0 12,2
  Drivstoff 1000 NOK  33,5 34,4  63,3 44,5
  Maskinleie 1000 NOK  37,5 56,7  200,7 107,3
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,6 15,8  47,8 25,7
  Andre faste kostnader 1000 NOK  115,5 140,6  203,9 156,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  832,2 1173,6  2009,3 1391,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  523,7 814,1  1037,9 817,1
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  40,1 56,6  87,3 63,1
  Traktor 1000 NOK  18,9 34,0  42,8 32,6
  Driftsbygninger 1000 NOK  49,6 96,1  185,7 117,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  0,6 1,7  1,2 1,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  39,1 68,6  125,5 82,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  414,5 625,8  720,9 602,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  16,7 3,9  -1,5 4,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  12,5 18,1  51,3 29,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  20,7 8,7  76,1 37,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,8 10,2  8,0 7,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  226,5 195,0  212,8 206,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  116,7 79,6  67,5 77,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  13,9 17,2  9,4 12,3
+Renteinntekter 1000 NOK  5,6 5,4  4,0 4,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  50,6 110,2  179,0 119,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  779,4 853,8  969,5 863,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  88,8 93,6  276,3 170,0
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  620,3 540,6  818,5 673,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -2,9 90,0  -12,6 20,4
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1952,8 3650,7  6392,8 4235,5
  Skogbruk 1000 NOK  77,3 21,9  95,4 64,2
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  310,4 333,4  577,5 414,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  588,0 829,2  979,6 801,9
  Krav og kontanter 1000 NOK  489,4 592,5  978,3 724,1
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3418,0 5427,7  9023,6 6240,5
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  244,3 545,0  971,6 625,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1131,9 2650,9  4266,3 2840,1
  Egenkapital 1000 NOK  2041,7 2231,9  3785,7 2774,9