Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    12 21  27 64
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1395,3 2005,9  3141,8 2318,0
  Planteprodukter 1000 NOK  51,9 35,6  48,1 45,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  777,9 1180,7  1911,7 1380,1
  Tilskudd 1000 NOK  554,8 769,2  1143,3 865,2
  Andre inntekter 1000 NOK  10,7 20,4  38,7 27,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  424,8 641,4  1029,1 750,6
  Såvarer 1000 NOK  7,3 6,7  18,6 12,1
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  54,3 53,2  103,0 73,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 0,5  2,2 1,4
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,3 3,9  14,6 10,8
  Fôrmidler 1000 NOK  239,5 394,9  618,3 450,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  56,9 89,2  96,4 83,5
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,2 30,9  64,0 38,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  47,9 62,1  112,0 80,5
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  131,5 143,3  192,5 157,2
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,9 43,8  83,3 59,7
  Traktor 1000 NOK  26,1 31,9  47,9 37,5
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  42,5 70,4  113,8 81,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,0 7,4  11,4 8,1
  Drivstoff 1000 NOK  32,4 35,3  79,1 52,1
  Maskinleie 1000 NOK  40,0 53,1  238,6 126,2
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  4,8 17,8  56,4 30,5
  Andre faste kostnader 1000 NOK  129,5 157,6  231,3 179,5
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  878,3 1202,0  2083,4 1483,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  517,0 803,8  1058,4 835,0
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  41,3 52,7  106,0 72,9
  Traktor 1000 NOK  30,8 36,0  47,4 39,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  41,4 100,7  204,7 129,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 0,5  1,6 1,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  35,5 67,5  139,7 90,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  402,0 613,9  698,7 591,6
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -0,2 1,2  -0,3 2,9
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  7,8 24,3  33,2 25,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  16,2 7,0  58,7 30,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  4,5 7,9  8,6 7,3
+Lønnsinntekter 1000 NOK  243,2 252,5  222,9 236,5
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  54,2 92,5  71,8 70,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,9 14,4  34,2 19,3
+Renteinntekter 1000 NOK  7,7 5,2  3,6 5,0
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  48,9 112,0  209,8 138,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  687,4 906,9  921,6 850,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  147,1 35,5  117,4 93,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  817,4 634,5  307,2 521,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  11,8 -32,5  -543,9 -243,1
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1808,8 3390,6  7351,7 4674,0
  Skogbruk 1000 NOK  67,9 110,8  92,8 90,5
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  331,4 401,3  594,3 445,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  642,2 921,4  1251,2 976,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  625,6 669,6  947,0 776,5
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3475,8 5493,7  10236,9 6963,0
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  283,2 500,4  1480,7 864,5
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1253,3 2626,8  4719,1 3161,4
  Egenkapital 1000 NOK  1939,3 2366,5  4037,1 2937,1