Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2019
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    11 22  27 64
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1425,8 2071,0  3354,4 2451,1
  Planteprodukter 1000 NOK  50,0 39,2  50,5 47,0
  Husdyrprodukter 1000 NOK  749,1 1177,9  1985,7 1410,1
  Tilskudd 1000 NOK  616,0 825,9  1267,6 959,4
  Andre inntekter 1000 NOK  10,6 28,1  50,5 34,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  434,7 644,2  1097,1 788,0
  Såvarer 1000 NOK  6,2 8,3  19,2 12,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  59,2 65,3  132,7 93,1
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,6 1,8  1,3 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  11,4 4,0  15,9 11,0
  Fôrmidler 1000 NOK  228,9 381,3  676,5 471,9
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  59,0 90,3  112,6 92,3
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  15,7 25,8  24,3 21,8
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  51,7 67,5  114,5 83,8
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  115,3 192,3  226,6 191,6
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  39,4 55,1  98,2 69,9
  Traktor 1000 NOK  26,8 31,7  54,3 39,6
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  59,0 58,8  120,9 84,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,7 4,1  12,5 7,7
  Drivstoff 1000 NOK  35,0 49,7  79,8 58,4
  Maskinleie 1000 NOK  47,6 50,1  262,7 138,4
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  5,0 29,4  75,9 43,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  149,7 183,7  254,6 206,7
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  918,2 1299,3  2282,7 1628,0
Resultat før avskrivning 1000 NOK  507,6 771,8  1071,7 823,1
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  46,0 66,9  102,5 77,2
  Traktor 1000 NOK  34,8 32,8  49,7 39,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  44,2 114,8  244,2 152,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 1,7  0,6 1,1
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  38,2 76,0  156,4 101,1
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  381,1 555,6  674,7 553,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,3 5,8   1,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,0 14,6  56,1 33,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  23,1 5,7  59,8 31,1
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,3 5,8  9,5 7,2
+Lønnsinntekter 1000 NOK  262,5 274,3  242,6 254,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  50,3 82,3  65,7 70,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,8 15,5  31,1 18,8
+Renteinntekter 1000 NOK  5,8 4,5  3,3 4,1
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  62,4 126,9  240,2 159,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  678,9 837,2  902,7 814,3
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  226,3 108,4  17,9 66,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1055,0 650,8  513,3 653,6
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -38,6 -20,0  15,5 0,9
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1892,1 3872,6  7985,2 5146,9
  Skogbruk 1000 NOK  81,7 161,6  90,3 110,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  512,1 368,9  614,6 478,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  699,0 948,7  1398,9 1063,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  730,2 654,8  778,1 709,3
  Eiendeler i alt 1000 NOK  3915,1 6006,7  10867,1 7507,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  349,7 530,2  1140,8 737,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1351,7 2788,1  5843,1 3745,0
  Egenkapital 1000 NOK  2213,6 2688,3  3883,1 3025,0