Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 10. Drift og driftsresultat på bruk med melk og melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Nord-Norge
  

 

Størrelsesgrupper  daa  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    9 23  32 65
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1438,6 2096,3  3495,9 2678,1
  Planteprodukter 1000 NOK  83,0 29,6  58,7 50,8
  Husdyrprodukter 1000 NOK  695,7 1165,4  1992,8 1497,8
  Tilskudd 1000 NOK  612,5 869,0  1348,0 1063,9
  Andre inntekter 1000 NOK  47,4 32,3  96,4 65,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  434,6 696,3  1185,4 894,4
  Såvarer 1000 NOK  10,1 12,0  28,0 19,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  54,1 70,2  130,0 97,3
  Plantevernmidler 1000 NOK  2,3 2,6  3,5 3,0
  Konserveringsmidler 1000 NOK  13,5 12,1  12,8 12,4
  Fôrmidler 1000 NOK  244,9 405,0  735,2 541,7
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  55,3 95,7  116,8 99,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  4,6 21,9  42,5 29,3
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  49,8 77,0  116,6 91,9
Faste kostnader, registrerte:        
  Leid arbeid 1000 NOK  134,5 171,1  214,1 186,1
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,0 49,7  99,3 71,1
  Traktor 1000 NOK  10,9 22,7  43,2 30,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,1 63,8  125,0 89,7
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,2 9,1  11,5 9,5
  Drivstoff 1000 NOK  26,6 41,3  74,5 55,2
  Maskinleie 1000 NOK  65,7 59,2  269,8 163,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  9,1 36,6  63,7 45,6
  Andre faste kostnader 1000 NOK  127,0 145,4  235,4 187,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  881,5 1295,3  2321,8 1733,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  557,1 801,0  1174,1 944,8
Avskrivninger:        
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  48,6 64,1  99,6 78,6
  Traktor 1000 NOK  30,1 40,2  54,4 45,3
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,2 88,5  232,4 154,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 1,7  0,7 1,2
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  34,2 68,7  154,8 105,7
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  433,4 606,4  787,0 665,1
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  4,1 2,2  8,4 5,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  17,4 24,6  86,8 54,2
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  28,4 8,3  52,6 32,8
+Aksjeutbytte 1000 NOK  7,6 7,2  12,8 9,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  295,0 223,6  219,9 228,2
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  47,1 62,8  85,5 70,8
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   17,7  19,6 15,9
+Renteinntekter 1000 NOK  5,0 3,8  2,7 3,4
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  43,6 93,5  283,6 180,3
=Nettoinntekt 1000 NOK  794,3 863,3  991,6 905,5
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  200,7 300,8  254,9 257,9
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1386,5 724,3  410,5 644,2
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -17,6 -76,0  20,2 -20,4
Balanse pr 31/12:        
  Jordbruk 1000 NOK  1756,8 3479,7  7930,1 5400,9
  Skogbruk 1000 NOK  95,5 153,1  108,8 121,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  718,6 379,4  710,3 583,6
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  763,8 882,9  1294,0 1061,3
  Krav og kontanter 1000 NOK  835,6 720,9  820,5 775,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4170,3 5615,9  10863,7 7942,4
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  325,9 530,5  1244,7 853,9
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  997,9 2138,3  6371,4 4066,3
  Egenkapital 1000 NOK  2846,5 2947,1  3247,5 3022,2