Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    109 121  106 24 365
Brukers alder år  49 48  46 47 48
Jordbruksareal daa  167 252  373 656 286
  Leid daa  41 78  160 309 105
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1164,6 1598,9  2502,0 4286,2 1891,4
  Varelager 1000 NOK  65,0 84,9  116,4 209,6 95,4
  Buskap 1000 NOK  184,4 248,2  331,0 525,4 268,9
  Maskiner og redskap 1000 NOK  113,5 146,0  219,9 430,9 174,9
  Traktor 1000 NOK  151,4 161,2  181,6 331,4 174,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  402,7 628,1  1139,3 2045,5 795,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  247,7 330,5  513,8 743,4 382,6
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2967 3357  3749 4796 3431
  Familien timer  2389 2694  2921 3267 2694
Arealbruk:         
  Korn daa  2,4 9,4  24,3 73,9 15,8
  Poteter daa  0,3 0,3  0,8 0,9 0,5
  Grovfôr og beite daa  163,7 241,4  347,7 581,5 269,2
  Annet daa  0,2 0,6  0,8  0,5
Avlinger pr daa:         
  Korn kg  328 328  372 376 363
  Poteter kg  1459 1479  1602 1952 1591
  Grovfôr og beite FEm  405 373  346 329 362
  I alt FEm  403 370  347 334 362
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,3 18,1  23,2 31,8 19,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,9 27,1  36,4 57,8 29,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,2 4,3  5,3 12,6 4,4
  Melk/årsku kg  6869 6992  7003 7007 6967
  Omsatt melk l  88280 114048  147007 202636 120609
  Melkekvote l  86418 111175  149251 204970 120010
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  8,3 9,0  9,2 9,7 9,0
  Grovfôr/årsku daa  11,5 13,3  15,0 18,3 14,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,75 3,78  3,85 3,80 3,80
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  30,36 30,38  31,18 31,41 30,75
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  35,93 36,10  36,57 36,79 36,34
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  331,2 430,8  566,2 770,6 458,4
  Driftstilskudd 1000 NOK  54,4 55,8  58,8 57,9 56,4
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  28,1 42,1  51,9 67,3 42,0
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  46,2 64,8  85,3 139,4 69,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  58,7 101,6  137,2 269,2 108,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  13,4 21,4  23,9 46,6 21,1
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  17,9 16,6  18,7 35,3 18,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  2,8 3,9  4,3 3,0 3,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,6 0,6  0,5 0,5 0,5
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,3 2,8  2,4 2,0 2,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 184,8 203,0  206,9 202,9 199,3
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 167,7 187,8  191,8 183,7 183,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  137,9 156,3  154,0 132,3 147,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 211,6 230,3  232,8 222,7 225,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015