Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    86 108  115 29 341
Brukers alder år  50 48  47 44 48
Jordbruksareal daa  163 249  377 671 305
  Leid daa  39 85  161 324 119
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1150,2 1733,6  2641,4 5188,1 2174,0
  Varelager 1000 NOK  77,9 105,2  136,9 222,6 118,2
  Buskap 1000 NOK  183,9 264,0  348,7 611,4 300,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  122,2 168,1  240,8 455,5 204,0
  Traktor 1000 NOK  148,1 168,0  204,2 358,9 190,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  358,4 655,9  1222,2 2604,1 932,8
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  259,8 372,4  488,6 935,5 428,3
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2959 3337  3720 4465 3451
  Familien timer  2393 2631  2875 2924 2667
Arealbruk:         
  Korn daa  2,3 10,4  25,1 73,4 18,6
  Poteter daa  0,2 0,3  0,8 0,5 0,5
  Grovfôr og beite daa  160,7 237,8  349,4 596,0 285,0
  Annet daa  0,2 0,3  1,2 0,8 0,6
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm  355 400  426 408 413
  Poteter kg  1481 1524  1391 3000 1566
  Grovfôr og beite FEm  403 388  351 357 369
  I alt FEm  402 388  355 363 371
Storfehold:         
  Årskyr stk  13,8 18,4  23,3 36,7 20,3
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,7 27,3  35,8 64,5 31,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,9 3,8  5,3 12,6 4,6
  Melk/årsku kg  6974 6944  7119 7265 7062
  Omsatt melk l  86325 115106  148477 240999 128969
  Melkekvote l  86987 118526  151570 247818 131947
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  9,4 9,9  10,2 11,0 10,1
  Grovfôr/årsku daa  11,7 12,9  15,0 16,2 14,0
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,91 3,96  4,03 4,05 3,99
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  32,61 32,52  32,77 33,05 32,72
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  39,28 39,27  39,20 40,09 39,42
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  337,6 455,4  597,9 976,3 514,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  60,1 61,7  63,7 66,2 62,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  29,1 38,3  57,2 80,4 45,6
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  52,8 71,3  99,8 162,4 83,4
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  57,4 111,4  137,5 292,1 121,0
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  14,8 21,0  28,0 52,8 24,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  22,8 19,3  19,8 43,6 22,4
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7 5,7  2,8 5,6 4,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,7 0,6  0,6 0,6 0,6
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 3,4 2,9  2,5 2,3 2,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 180,8 197,7  197,4 228,8 197,8
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 163,7 178,8  173,8 211,0 177,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  129,3 138,6  131,7 127,8 132,7
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 208,2 225,9  224,7 251,2 224,9

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015