Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    34 80  138 56 311
Brukers alder år  55 49  48 46 49
Jordbruksareal daa  165 248  388 691 379
  Leid daa  48 95  184 394 183
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1551,2 2898,3  4486,0 7048,2 4184,1
  Varelager 1000 NOK  89,4 140,6  209,8 327,3 198,7
  Buskap 1000 NOK  233,7 347,4  539,1 793,2 498,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  192,1 351,6  432,3 741,6 438,4
  Traktor 1000 NOK  171,1 253,4  326,6 475,0 316,2
  Driftsbygninger 1000 NOK  540,3 1243,8  2184,3 3550,7 1989,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  324,5 561,5  793,9 1160,3 743,0
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3116 3325  3615 4297 3596
  Familien timer  2563 2549  2671 2930 2668
Arealbruk:         
  Korn daa  0,8 3,4  7,3 32,1 10,0
  Poteter daa  0,3 0,1  0,1 0,3 0,2
  Grovfôr og beite daa  163,4 242,9  377,8 650,1 366,0
  Annet daa  0,4 0,9  3,1 8,3 3,1
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm  166 390  405 354 372
  Poteter kg  1100 1551  1663 1436 1461
  Grovfôr og beite FEm  392 387  387 332 370
  I alt FEm  390 385  384 329 367
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,6 20,2  28,1 39,9 26,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,5 27,4  41,9 64,3 39,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,2 2,4  5,9 8,6 4,9
  Melk/årsku kg  6849 7629  7804 7734 7689
  Omsatt melk l  90511 140528  199829 282067 186017
  Melkekvote l  97679 149237  208321 302193 196500
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  12,1 14,4  14,5 15,5 14,6
  Grovfôr/årsku daa  11,2 12,1  13,4 16,3 13,8
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,34 5,30  5,31 5,38 5,33
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,68 44,64  45,33 46,82 45,64
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,14 50,51  50,94 52,30 51,31
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  483,3 744,2  1061,6 1517,0 991,1
  Driftstilskudd 1000 NOK  126,2 125,8  126,0 125,8 125,9
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  37,4 50,6  85,3 123,7 77,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  78,8 115,7  166,0 255,4 158,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  47,4 93,8  192,0 300,0 168,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  17,8 26,3  44,2 78,6 42,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  40,2 39,6  46,1 52,8 44,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  4,7 4,5  3,3 40,6 10,5
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 0,8  0,8 0,7 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 4,7 4,1  3,7 3,1 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 258,8 282,4  345,0 381,5 329,9
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 240,7 265,4  338,5 380,6 319,1
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  229,2 257,9  334,5 382,8 313,5
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 296,4 319,0  380,7 410,3 364,5