Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2018
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    29 71  116 98 314
Brukers alder år  52 49  49 48 49
Jordbruksareal daa  162 249  384 734 442
  Leid daa  44 97  188 421 227
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  1982,1 3201,5  4904,8 8616,8 5408,2
  Varelager 1000 NOK  96,9 139,9  194,7 355,8 223,6
  Buskap 1000 NOK  267,2 384,6  543,9 945,0 607,5
  Maskiner og redskap 1000 NOK  271,5 370,3  515,4 899,2 579,9
  Traktor 1000 NOK  232,1 333,4  359,8 479,5 379,4
  Driftsbygninger 1000 NOK  621,4 1309,1  2420,3 4520,6 2658,4
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  492,9 664,2  870,6 1416,6 959,5
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2821 3371  3572 4405 3717
  Familien timer  2321 2470  2674 3090 2725
Arealbruk:         
  Korn daa  0,5 2,8  7,7 33,1 13,8
  Poteter daa  0,8 0,7  0,2 0,1 0,3
  Grovfôr og beite daa  160,7 244,6  373,4 698,5 426,1
  Annet daa   0,5  2,4 2,1 1,7
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm  359 445  412 273 309
  Poteter kg  1750 2072  523 2700 1784
  Grovfôr og beite FEm  351 353  320 294 312
  I alt FEm  352 353  320 292 311
Storfehold:         
  Årskyr stk  14,9 20,6  27,3 43,1 29,6
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,9 28,5  41,8 71,1 45,8
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,5 2,1  4,8 10,2 5,6
  Melk/årsku kg  7202 7614  7836 8072 7879
  Omsatt melk l  96663 143306  195695 317723 212788
  Melkekvote l  107935 157493  215699 353072 235460
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,3 15,4  15,7 17,0 16,2
  Grovfôr/årsku daa  10,8 11,9  13,7 16,2 14,4
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,66 5,71  5,61 5,65 5,65
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  45,40 44,77  44,96 46,14 45,51
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,47 49,85  50,76 51,97 51,35
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  547,1 818,8  1098,0 1795,8 1201,8
  Driftstilskudd 1000 NOK  153,8 152,5  152,2 156,3 153,7
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  34,2 54,4  78,8 153,6 92,5
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  70,4 102,6  142,2 270,6 166,7
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  54,7 77,1  153,3 316,1 177,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  16,9 27,5  42,7 101,7 55,3
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  30,6 52,4  50,3 65,9 53,8
Annet husdyrhold 1000 NOK  3,7 8,5  2,6 7,8 5,6
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,1 0,9  0,9 0,8 0,8
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,1 4,4  3,8 3,3 3,7
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 269,3 291,0  300,3 366,2 321,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 251,4 269,8  278,3 351,7 301,4
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  236,8 253,2  267,5 343,3 288,9
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 307,9 322,1  330,8 395,5 352,2