Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    26 60  105 115 306
Brukers alder år  53 50  48 49 49
Jordbruksareal daa  164 246  388 736 472
  Leid daa  50 90  191 458 260
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2086,6 3569,5  5061,8 9322,2 6117,5
  Varelager 1000 NOK  93,4 154,9  226,9 383,9 260,4
  Buskap 1000 NOK  294,4 378,0  528,7 994,8 654,4
  Maskiner og redskap 1000 NOK  255,4 369,8  544,1 967,9 644,7
  Traktor 1000 NOK  238,6 331,1  341,2 491,5 387,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  651,1 1652,5  2436,1 4821,5 3027,3
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  553,7 683,2  984,9 1662,6 1143,8
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2715 3439  3614 4454 3819
  Familien timer  2213 2529  2620 3001 2711
Arealbruk:         
  Korn daa   3,5  8,7 31,3 15,4
  Poteter daa  0,8 0,8  0,2 0,1 0,3
  Grovfôr og beite daa  163,3 241,4  376,7 701,5 454,1
  Annet daa  0,2 0,7  2,1 2,9 2,0
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm   391  459 427 431
  Poteter kg  1700 2328  2143 1525 2092
  Grovfôr og beite FEm  380 372  354 309 330
  I alt FEm  380 372  354 312 332
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,5 20,2  26,6 44,0 30,9
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  21,2 27,0  37,9 71,6 47,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,4 1,8  3,9 10,7 5,8
  Melk/årsku kg  6956 7435  7964 8134 7945
  Omsatt melk l  97285 136344  193296 326803 224145
  Melkekvote l  113886 151756  216251 365586 251030
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  14,3 15,7  15,9 17,5 16,7
  Grovfôr/årsku daa  10,6 12,0  14,2 15,9 14,7
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,30 5,33  5,32 5,28 5,30
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  44,45 45,03  44,70 46,18 45,54
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  51,18 49,95  51,02 52,68 52,03
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  515,7 726,5  1027,8 1725,1 1187,3
  Driftstilskudd 1000 NOK  195,0 199,3  199,2 184,3 193,3
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  40,3 58,5  94,0 178,5 114,2
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  79,5 112,2  149,1 257,8 176,8
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  55,4 79,2  154,5 381,9 216,8
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  12,9 25,0  43,2 104,3 60,0
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  39,8 53,4  55,4 71,3 59,7
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,9 8,5  4,4 7,6 6,2
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  0,9 1,0  0,8 0,8 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,3 4,5  3,8 3,3 3,6
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 307,5 269,1  302,9 315,9 304,1
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 284,3 236,3  276,6 280,1 272,6
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  265,9 219,1  262,6 273,6 259,4
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 346,5 302,5  336,4 345,9 336,3