Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 11. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    20 64  100 111 295
Brukers alder år  53 50  49 49 50
Jordbruksareal daa  159 249  393 758 483
  Leid daa  56 95  196 480 271
Eiendeler i jordbruket 1000 NOK  2619,0 3766,1  5247,1 9831,5 6472,6
  Varelager 1000 NOK  100,4 172,0  247,5 454,1 298,9
  Buskap 1000 NOK  309,8 433,6  585,7 1167,8 753,1
  Maskiner og redskap 1000 NOK  236,2 399,5  567,7 1004,8 673,2
  Traktor 1000 NOK  244,9 337,1  338,6 524,9 402,0
  Driftsbygninger 1000 NOK  1040,5 1666,4  2450,8 4900,9 3106,9
  Jord, veg, osv. 1000 NOK  687,2 757,4  1056,6 1778,9 1238,4
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  2700 3388  3630 4535 3855
  Familien timer  2317 2499  2717 3043 2765
Arealbruk:         
  Korn daa     11,7 33,2 16,5
  Poteter daa  0,7 0,8  0,2 0,1 0,3
  Grovfôr og beite daa  158,3 246,4  378,8 720,0 463,5
  Annet daa  0,3 1,7  2,0 4,7 2,8
Avlinger pr daa:         
  Korn FEm     371 380 378
  Poteter kg  1615 2222  2694 1257 2139
  Grovfôr og beite FEm  384 408  359 329 348
  I alt FEm  383 406  357 329 347
Storfehold:         
  Årskyr stk  15,6 21,6  27,1 46,7 32,5
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  19,3 28,4  38,7 75,5 49,0
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  1,2 1,9  3,6 11,1 5,9
  Melk/årsku kg  7188 7632  7978 8304 8078
  Omsatt melk l  100787 148669  196534 353280 238637
  Melkekvote l  115555 162718  221538 386424 263633
  Kraftfôr/årsku 1000 NOK  13,8 15,6  16,5 18,2 17,2
  Grovfôr/årsku daa  10,2 11,4  14,0 15,4 14,3
Priser:         
  Melk uten tilskudd NOK/l  5,86 5,89  5,93 5,85 5,88
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  48,32 48,75  49,39 50,70 50,02
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  53,95 55,49  55,02 57,54 56,68
Produksjonsinntekt melk 1000 NOK  590,1 875,1  1164,7 2067,6 1402,6
  Driftstilskudd 1000 NOK  200,9 206,3  204,0 189,8 199,0
  Andre tilskudd melk 1000 NOK  42,7 65,9  92,6 192,0 120,8
Produksjonsinntekt kukjøtt 1000 NOK  92,9 125,4  177,1 352,9 226,3
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt 1000 NOK  57,7 110,2  200,1 479,7 276,1
  Tilskudd kjøtt 1000 NOK  11,8 28,4  43,5 114,0 64,6
Produksjonsinntekt livdyr 1000 NOK  44,1 60,2  53,4 81,0 64,6
Annet husdyrhold 1000 NOK  1,5 8,0  8,2 11,4 8,9
Netto mekaniseringskostnader/daa 1000 NOK  1,0 1,1  0,9 0,9 0,9
Dekningsbidrag/daa 1000 NOK 5,9 5,2  4,3 3,9 4,2
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 336,4 320,6  364,3 458,9 397,5
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. 1000 NOK 322,8 297,1  351,9 469,2 389,3
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk 1000 NOK  297,6 277,0  335,4 447,6 368,3
Skattekorrigert vederlag pr årsverk 1000 NOK 380,0 355,5  398,5 488,2 430,2