Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2005
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  50-100  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    10 133  150 110 11 414
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  366,4 655,3  873,1 1110,5 1495,1 870,5
  Planteprodukter 1000 NOK  7,6 7,8  15,3 30,1 55,7 17,7
  Husdyrprodukter 1000 NOK  198,1 387,9  524,3 667,4 905,8 520,7
  Tilskudd 1000 NOK  159,0 253,5  321,8 395,2 500,9 320,2
  Andre inntekter 1000 NOK  1,7 6,1  11,8 17,7 32,7 11,8
Variable kostnader i alt 1000 NOK  103,0 180,7  255,0 320,0 448,2 249,9
  Såvarer 1000 NOK  1,1 2,6  5,2 8,4 24,9 5,6
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  6,0 18,7  28,8 35,0 48,8 27,2
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 0,9  1,6 2,7 3,3 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  1,9 6,1  7,0 8,1 11,6 7,0
  Fôrmidler 1000 NOK  68,8 111,4  154,6 189,5 236,5 150,1
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  11,8 18,8  25,4 28,5 40,3 24,2
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  3,3 7,3  10,5 20,7 37,4 12,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  9,2 14,8  21,8 27,1 45,5 21,3
Faste kostnader, registrerte:          
  Leid arbeid 1000 NOK  35,5 59,1  79,2 89,1 180,4 77,0
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  19,0 19,7  26,7 35,1 50,9 27,1
  Traktor 1000 NOK  5,4 9,9  14,5 17,3 27,9 13,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  15,8 24,4  29,5 39,8 58,3 31,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  3,2 3,3  3,8 4,5 15,9 4,2
  Drivstoff 1000 NOK  4,1 11,4  16,6 21,6 37,5 16,5
  Maskinleie 1000 NOK  11,9 11,7  24,2 36,1 79,0 24,5
  Jordleie 1000 NOK  0,7 3,2  6,0 12,1 26,6 7,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  46,7 59,5  80,6 89,6 110,3 76,2
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  245,4 382,8  536,1 665,3 1035,0 527,4
Resultat før avskrivning 1000 NOK  121,1 272,4  337,0 445,1 460,1 343,0
Avskrivninger:          
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  8,6 13,7  16,3 26,3 47,1 18,7
  Traktor 1000 NOK  13,8 18,8  21,4 27,1 28,7 22,1
  Driftsbygninger 1000 NOK  13,4 30,3  39,8 52,1 72,2 40,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,0 1,9  2,1 1,9 3,0 2,0
Kalkulert rente 3,0 % 1000 NOK  15,8 32,4  42,9 60,9 116,5 45,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  84,2 207,8  257,4 337,7 309,1 260,0
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  -1,2 9,5  4,0 12,4 1,0 7,8
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  8,4 15,9  26,1 29,1 92,4 25,0
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,3 10,1  16,9 13,0 65,7 14,9
+Aksjeutbytte 1000 NOK  2,4 11,1  8,0 7,0 3,9 8,5
+Lønnsinntekter 1000 NOK  165,2 194,6  162,7 142,1 103,3 166,0
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  18,4 29,9  32,5 37,0 77,4 33,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK   2,8  6,1 9,6 20,7 6,2
+Renteinntekter 1000 NOK  4,1 6,5  3,1 4,4 2,0 4,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  26,1 26,8  44,8 59,0 92,5 43,6
=Nettoinntekt 1000 NOK  268,7 461,4  472,1 533,4 583,1 483,0
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  11,8 130,5  49,9 110,5 92,6 92,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  359,9 607,9  298,1 352,9 -471,2 393,3
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  0,9 1,4  -18,4 19,0 -621,8 -17,7
Balanse pr 31/12:          
  Jordbruk 1000 NOK  528,6 1090,0  1458,5 2095,6 4202,0 1559,8
  Skogbruk 1000 NOK  75,1 64,3  92,5 123,2 36,8 89,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  188,7 187,8  129,0 265,2 158,9 186,3
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  378,2 514,4  531,7 577,4 856,7 543,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  283,9 522,2  344,1 400,9 505,9 419,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  1454,4 2378,8  2555,8 3462,3 5760,3 2798,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  92,1 142,6  245,9 355,2 1250,7 264,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  607,7 545,0  932,1 1311,7 2802,9 950,5
  Egenkapital 1000 NOK  754,6 1691,2  1377,8 1795,3 1706,6 1583,1

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015