Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2007
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    109 121  106 24 365
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  752,6 998,4  1287,5 1875,9 1057,1
  Planteprodukter 1000 NOK  9,0 17,7  30,2 72,4 22,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  456,7 617,8  811,7 1217,6 659,0
  Tilskudd 1000 NOK  277,9 349,8  423,5 561,7 360,9
  Andre inntekter 1000 NOK  8,9 13,1  22,0 24,2 15,0
Variable kostnader i alt 1000 NOK  211,1 291,4  391,6 582,0 312,8
  Såvarer 1000 NOK  3,1 5,3  8,9 15,8 6,3
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  23,2 30,9  40,6 68,9 33,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  0,9 1,4  2,0 5,1 1,7
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,4 6,9  8,9 11,1 7,5
  Fôrmidler 1000 NOK  128,5 178,6  238,0 325,9 188,8
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  22,6 28,8  36,7 50,9 30,4
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,0 14,5  23,7 62,4 18,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  17,4 24,9  32,9 42,0 25,8
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  64,5 77,8  97,6 154,7 83,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,5 28,9  38,1 56,5 31,2
  Traktor 1000 NOK  11,7 14,9  19,6 28,6 16,1
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  25,5 28,5  36,0 69,8 32,2
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,6 4,7  5,6 10,6 4,7
  Drivstoff 1000 NOK  14,3 18,9  26,5 38,0 20,8
  Maskinleie 1000 NOK  19,6 35,2  53,9 115,7 40,9
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  3,6 8,1  19,5 39,0 12,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  64,3 83,0  100,3 124,6 84,6
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  439,7 591,4  788,6 1219,6 639,1
Resultat før avskrivning 1000 NOK  312,9 407,0  498,9 656,3 418,0
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,0 18,7  26,6 48,7 21,7
  Traktor 1000 NOK  17,7 20,8  24,5 33,7 21,7
  Driftsbygninger 1000 NOK  29,9 43,5  65,1 100,6 49,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,5 2,2  2,0 2,5 1,9
Kalkulert rente 5,0 % 1000 NOK  57,4 79,1  121,5 202,3 92,2
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  248,8 321,8  380,7 470,8 323,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  14,6 8,4  15,5 24,2 13,3
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  23,0 27,7  36,9 44,7 29,9
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  8,1 16,9  31,7 18,9 18,6
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,1 5,0  10,2 10,4 8,6
+Lønnsinntekter 1000 NOK  255,7 186,7  190,6 150,8 207,7
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  29,9 30,0  38,2 38,2 33,1
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  0,8 4,5  12,9 3,2 5,7
+Renteinntekter 1000 NOK  16,8 13,7  9,4 11,9 13,2
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  37,5 54,2  93,9 142,5 66,1
=Nettoinntekt 1000 NOK  571,2 560,6  632,2 630,8 587,6
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  121,7 108,6  137,7 234,0 128,5
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  685,8 469,6  454,7 442,1 527,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  8,5 -20,8  -42,6 -25,0 -18,0
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1164,6 1598,9  2502,0 4286,2 1891,4
  Skogbruk 1000 NOK  93,6 91,8  113,3 258,8 108,7
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  269,2 218,6  289,0 144,1 249,4
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  643,8 533,5  669,2 838,4 623,5
  Krav og kontanter 1000 NOK  553,3 429,8  491,4 695,9 502,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2724,5 2872,5  4064,9 6223,4 3375,7
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  140,9 242,1  400,3 663,1 283,0
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  702,4 908,9  1571,7 2924,4 1166,4
  Egenkapital 1000 NOK  1881,3 1721,6  2092,8 2635,9 1926,3

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015