Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2008
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    86 108  115 29 341
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  784,0 1058,9  1376,5 2223,9 1188,6
  Planteprodukter 1000 NOK  10,9 23,8  43,1 87,1 32,3
  Husdyrprodukter 1000 NOK  474,4 663,1  857,8 1480,0 745,7
  Tilskudd 1000 NOK  288,0 356,3  452,8 634,2 393,2
  Andre inntekter 1000 NOK  10,8 15,8  22,8 22,7 17,4
Variable kostnader i alt 1000 NOK  231,0 327,6  429,3 713,7 368,0
  Såvarer 1000 NOK  3,7 6,0  10,5 21,9 8,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  25,1 37,3  44,3 79,6 39,9
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,1 1,9  2,1 5,5 2,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,7 7,9  10,0 14,4 9,0
  Fôrmidler 1000 NOK  139,2 200,0  265,0 439,6 225,6
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  24,1 31,3  38,4 60,5 34,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  11,2 17,5  22,1 45,1 19,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  18,8 25,9  36,9 47,1 29,4
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  62,3 82,6  108,0 175,0 93,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  25,4 29,6  37,9 57,7 33,5
  Traktor 1000 NOK  12,9 15,2  23,1 36,5 19,0
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  22,6 31,7  38,3 87,5 36,1
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  4,1 4,7  7,8 15,8 6,5
  Drivstoff 1000 NOK  19,0 23,5  34,9 54,0 28,6
  Maskinleie 1000 NOK  19,3 37,0  65,5 129,0 49,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  4,1 10,3  19,8 52,0 15,4
  Andre faste kostnader 1000 NOK  72,3 91,7  115,5 157,0 99,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  472,9 654,0  880,1 1478,2 750,2
Resultat før avskrivning 1000 NOK  311,1 404,9  496,4 745,7 438,4
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  15,1 20,7  28,8 48,8 24,2
  Traktor 1000 NOK  18,0 21,2  25,5 34,7 22,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  28,5 46,0  71,0 129,5 56,8
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,6 2,1  1,8 2,1 1,8
Kalkulert rente 6,0 % 1000 NOK  68,1 101,8  149,6 301,3 125,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  247,9 314,9  369,4 530,7 332,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  11,3 12,5  22,9 46,2 18,5
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  23,1 40,6  50,3 31,6 38,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  13,3 17,2  7,5 25,1 13,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  6,0 12,3  6,3 4,8 7,9
+Lønnsinntekter 1000 NOK  267,4 199,2  212,3 177,7 220,9
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  25,9 35,8  43,8 61,9 38,3
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  1,8 4,5  14,9 10,4 7,8
+Renteinntekter 1000 NOK  22,9 17,6  15,5 20,1 18,3
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  48,2 72,4  130,4 212,4 97,4
=Nettoinntekt 1000 NOK  571,5 582,4  612,4 696,1 598,8
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  89,3 107,2  106,3 66,9 100,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  743,8 465,7  587,1 431,8 571,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -13,8 3,4  -17,5 -64,4 -13,9
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1150,2 1733,6  2641,4 5188,1 2174,0
  Skogbruk 1000 NOK  79,9 104,2  103,3 245,2 109,0
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  253,5 205,0  361,0 164,4 268,1
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  628,8 623,1  673,6 889,2 662,7
  Krav og kontanter 1000 NOK  624,6 465,9  564,8 768,0 563,2
  Eiendeler i alt 1000 NOK  2737,1 3131,9  4344,1 7254,9 3777,1
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  151,4 249,7  442,1 796,3 334,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  635,3 985,5  1779,4 3478,6 1373,7
  Egenkapital 1000 NOK  1950,3 1896,7  2122,7 2980,0 2068,5

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015