Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2015
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    34 80  138 56 311
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1095,7 1543,1  2167,6 3198,6 2061,1
  Planteprodukter 1000 NOK  13,2 16,3  39,6 92,6 39,9
  Husdyrprodukter 1000 NOK  654,5 997,7  1469,1 2165,8 1373,7
  Tilskudd 1000 NOK  421,6 502,8  636,5 894,8 621,8
  Andre inntekter 1000 NOK  6,4 26,2  22,5 45,5 25,6
Variable kostnader i alt 1000 NOK  314,9 520,6  713,7 1076,6 680,9
  Såvarer 1000 NOK  4,9 6,9  11,0 23,2 11,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  33,2 50,5  70,7 114,9 68,8
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,6 1,7  2,4 2,4 2,1
  Konserveringsmidler 1000 NOK  5,7 8,4  10,1 20,3 11,0
  Fôrmidler 1000 NOK  189,0 320,7  442,8 666,6 421,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  36,0 55,6  70,3 97,0 67,1
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  18,1 32,4  45,9 70,7 43,6
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  26,5 44,4  60,6 81,5 56,0
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  93,1 110,0  145,7 232,8 145,3
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  28,5 44,7  52,0 82,6 52,7
  Traktor 1000 NOK  15,8 20,0  26,7 41,9 26,3
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  33,7 35,9  71,9 89,6 61,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  7,6 9,7  11,8 15,3 11,3
  Drivstoff 1000 NOK  18,9 31,1  42,5 66,8 41,1
  Maskinleie 1000 NOK  36,1 45,9  91,2 185,4 89,7
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  6,8 15,8  37,1 77,5 35,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  95,1 117,9  146,6 189,1 140,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  650,5 951,6  1339,1 2057,7 1284,3
Resultat før avskrivning 1000 NOK  445,2 591,5  828,5 1140,9 776,8
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  22,0 38,4  49,1 80,6 48,9
  Traktor 1000 NOK  19,2 30,8  37,5 53,1 36,5
  Driftsbygninger 1000 NOK  43,0 76,1  129,4 205,8 118,9
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,7 2,1  1,9 3,1 2,3
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  30,8 56,5  86,7 138,9 81,6
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  358,3 444,2  610,6 798,2 570,3
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  3,9 9,2  8,0 4,3 7,2
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  11,7 44,8  49,1 64,2 46,3
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  17,7 27,2  27,6 18,4 24,5
+Aksjeutbytte 1000 NOK  25,1 5,8  9,3 14,7 11,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  329,8 263,4  277,9 251,6 273,3
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  66,4 34,8  39,9 37,1 40,6
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  10,7 7,5  8,5 4,1 7,8
+Renteinntekter 1000 NOK  14,4 12,4  9,8 12,4 11,6
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  40,2 78,0  124,9 199,1 115,7
=Nettoinntekt 1000 NOK  797,7 771,4  915,9 1005,8 876,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  306,5 238,7  257,5 404,6 283,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  1810,2 927,1  858,6 1000,4 1015,8
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  1,0 22,9  71,0 78,3 52,8
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  1551,2 2898,3  4486,0 7048,2 4184,1
  Skogbruk 1000 NOK  63,2 115,3  154,8 197,6 140,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  679,8 290,7  458,8 528,5 455,2
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  767,5 831,5  961,0 1021,3 911,6
  Krav og kontanter 1000 NOK  1274,0 860,3  900,0 1045,2 961,8
  Eiendeler i alt 1000 NOK  4335,7 4996,1  6960,5 9840,8 6653,6
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  142,2 304,0  598,0 874,1 517,6
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  869,0 1770,8  2874,3 4556,8 2646,6
  Egenkapital 1000 NOK  3324,4 2921,2  3488,2 4409,9 3489,3