Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2020
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    26 60  105 115 306
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1249,4 1693,7  2257,8 3783,6 2634,9
  Planteprodukter 1000 NOK  8,6 36,3  44,0 84,2 54,6
  Husdyrprodukter 1000 NOK  692,4 979,8  1391,3 2443,7 1646,8
  Tilskudd 1000 NOK  526,9 622,0  762,4 1167,4 867,1
  Andre inntekter 1000 NOK  21,5 55,5  60,1 88,3 66,5
Variable kostnader i alt 1000 NOK  386,8 573,9  777,8 1368,6 926,6
  Såvarer 1000 NOK  5,2 9,5  14,6 31,8 19,2
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  31,8 48,4  77,3 130,3 87,7
  Plantevernmidler 1000 NOK  3,6 1,7  3,5 6,3 4,2
  Konserveringsmidler 1000 NOK  7,6 9,4  13,0 24,3 16,1
  Fôrmidler 1000 NOK  245,0 365,7  472,4 866,2 580,2
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  43,3 65,2  90,5 136,2 98,7
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  19,4 21,1  35,3 63,3 41,7
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  30,8 52,8  71,3 110,4 78,9
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  100,6 143,2  151,7 264,1 187,9
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  27,1 45,3  53,9 94,6 65,2
  Traktor 1000 NOK  14,8 17,7  28,6 46,2 31,9
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  38,0 60,5  87,2 147,9 100,6
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  5,6 7,3  13,9 17,3 13,2
  Drivstoff 1000 NOK  18,9 31,8  41,8 78,8 51,8
  Maskinleie 1000 NOK  32,5 61,7  104,6 251,2 145,1
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,0 22,7  54,5 114,5 68,2
  Andre faste kostnader 1000 NOK  117,6 132,3  158,6 243,7 181,9
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  765,0 1096,3  1472,6 2626,8 1772,5
Resultat før avskrivning 1000 NOK  484,4 597,4  785,3 1156,7 862,5
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  33,2 46,8  65,6 111,6 76,5
  Traktor 1000 NOK  31,9 42,0  45,4 59,6 48,9
  Driftsbygninger 1000 NOK  48,1 104,0  155,2 313,5 195,5
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  2,3 2,8  2,5 3,6 3,0
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  39,8 69,4  97,2 181,3 118,5
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  369,0 401,7  516,5 668,4 538,5
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  0,6 10,8  4,2 14,3 9,0
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  70,5 169,9  52,2 83,5 88,6
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  17,7 53,5  18,8 28,6 29,2
+Aksjeutbytte 1000 NOK  5,5 7,1  13,4 20,1 14,0
+Lønnsinntekter 1000 NOK  355,1 336,5  320,9 349,0 337,4
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  107,7 45,1  49,1 83,9 66,4
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  2,3 12,0  16,2 11,0 12,2
+Renteinntekter 1000 NOK  12,7 9,5  4,8 8,5 7,8
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  54,6 79,8  114,5 248,7 153,0
=Nettoinntekt 1000 NOK  886,4 966,3  881,6 1018,6 950,1
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  341,6 377,1  173,2 192,3 234,7
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  2819,4 1240,9  849,4 1446,4 1317,9
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -10,9 72,9  -101,2 -54,1 -41,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  2086,6 3569,5  5061,8 9322,2 6117,5
  Skogbruk 1000 NOK  143,1 113,1  209,7 259,6 203,9
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1170,3 612,1  488,6 1287,3 870,9
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1404,9 1090,1  1085,4 1441,4 1247,2
  Krav og kontanter 1000 NOK  1882,5 1197,5  902,1 1342,2 1208,7
  Eiendeler i alt 1000 NOK  6687,3 6582,3  7747,6 13652,8 9648,3
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  254,2 466,1  634,8 1237,1 795,7
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1595,7 2082,3  3301,7 6750,8 4213,9
  Egenkapital 1000 NOK  4837,4 4033,8  3811,2 5664,9 4638,7