Norsk institutt for bioøkonomi
Driftsgranskinger i jordbruket 2021
Hovedtabell 17a, del 12. Drift og driftsresultat på bruk med melk og
melk/storfeslakt

 

Landsdeler  Alle
  

 

Størrelsesgrupper  daa  100-200  200-300  300-500  >500  Alle

 

Antall bruk    20 64  100 111 295
Produksjonsinntekter i alt 1000 NOK  1312,1 1904,1  2491,8 4425,4 3011,9
  Planteprodukter 1000 NOK  8,5 31,4  48,2 94,2 59,2
  Husdyrprodukter 1000 NOK  786,2 1178,8  1603,5 2992,6 1978,6
  Tilskudd 1000 NOK  509,3 654,8  791,8 1239,5 911,4
  Andre inntekter 1000 NOK  8,1 39,1  48,2 99,2 62,7
Variable kostnader i alt 1000 NOK  372,7 610,6  812,1 1499,7 997,3
  Såvarer 1000 NOK  2,6 7,8  12,1 30,4 17,4
  Handelsgjødsel og kalk 1000 NOK  39,6 51,2  79,4 143,2 94,6
  Plantevernmidler 1000 NOK  1,4 2,4  3,3 7,3 4,5
  Konserveringsmidler 1000 NOK  6,3 10,8  12,8 25,7 16,8
  Fôrmidler 1000 NOK  231,9 387,0  490,7 943,4 621,0
  Diverse til husdyrholdet 1000 NOK  50,1 70,7  94,7 146,4 105,9
  Innkjøp av dyr 1000 NOK  9,3 27,0  40,8 77,4 49,5
  Andre forbruksartikler 1000 NOK  31,5 53,8  78,2 125,8 87,7
Faste kostnader, registrerte:         
  Leid arbeid 1000 NOK  77,1 144,0  135,0 276,8 186,4
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  30,6 49,9  59,7 95,3 69,0
  Traktor 1000 NOK  10,5 25,2  27,1 57,0 36,8
  Driftsbygninger, vedl.hold og leie 1000 NOK  36,5 66,3  91,6 163,4 109,4
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  8,4 8,4  11,2 14,7 11,7
  Drivstoff 1000 NOK  20,3 35,1  47,0 97,5 61,6
  Maskinleie 1000 NOK  31,1 74,7  123,8 275,7 164,0
  Jord- og kvoteleie 1000 NOK  23,4 28,8  57,5 129,3 76,0
  Andre faste kostnader 1000 NOK  126,1 160,4  188,1 287,7 215,4
Registrerte kostnader i alt 1000 NOK  736,7 1203,4  1553,1 2897,1 1927,6
Resultat før avskrivning 1000 NOK  575,4 700,8  938,7 1528,3 1084,3
Avskrivninger:         
  Maskiner og redskaper 1000 NOK  32,8 52,9  69,0 119,1 81,9
  Traktor 1000 NOK  32,7 45,1  45,4 64,9 51,8
  Driftsbygninger 1000 NOK  78,0 111,2  164,4 334,6 211,0
  Jord, grøfter og vannanlegg 1000 NOK  1,8 2,4  2,5 3,7 2,9
Kalkulert rente 2,0 % 1000 NOK  47,4 74,4  102,9 194,2 127,3
  Driftsoverskudd jordbruk 1000 NOK  430,1 489,1  657,3 1006,2 736,7
+Driftsoverskudd skogbruk 1000 NOK  2,0 4,5  20,3 33,8 20,7
+Driftsoverskudd tilleggsnæring 1000 NOK  141,5 157,5  53,6 106,0 101,8
+Driftsoverskudd annen næring 1000 NOK  15,7 39,4  24,2 25,3 27,3
+Aksjeutbytte 1000 NOK  11,7 41,3  28,2 206,8 97,1
+Lønnsinntekter 1000 NOK  429,1 381,0  317,5 357,2 353,8
+Pensjoner/sykepenger 1000 NOK  95,2 40,6  45,0 88,3 63,7
+Familiens arbeid på nyanlegg 1000 NOK  8,1 10,5  12,9 6,7 9,7
+Renteinntekter 1000 NOK  14,1 5,8  3,6 5,9 5,7
-Gjeldsrenter og kår 1000 NOK  45,7 83,7  116,2 231,7 147,8
=Nettoinntekt 1000 NOK  1101,9 1086,0  1046,4 1604,4 1268,7
Endring i egenkapital (sparing) 1000 NOK  562,1 410,6  381,4 700,6 520,1
  Arbeidskapital pr 31/12 1000 NOK  3538,1 1395,5  979,7 1995,4 1625,5
  Endring i arbeidskapital 1000 NOK  -29,2 -12,9  32,7 -50,6 -12,7
Balanse pr 31/12:         
  Jordbruk 1000 NOK  2619,0 3766,1  5247,1 9831,5 6472,6
  Skogbruk 1000 NOK  137,7 170,7  255,2 262,4 231,6
  Annen næring + tilleggsnæring 1000 NOK  1832,2 655,7  528,6 1459,1 994,7
  Hovedbygning og privat 1000 NOK  1441,5 1281,9  1097,6 1415,3 1280,4
  Krav og kontanter 1000 NOK  1970,1 1228,9  928,7 1726,4 1364,6
  Eiendeler i alt 1000 NOK  8000,4 7103,4  8057,2 14694,7 10343,9
  Kortsiktig gjeld 1000 NOK  181,0 420,5  631,9 1310,5 810,8
  Langsiktig gjeld 1000 NOK  1356,8 2474,3  3404,0 6693,4 4301,2
  Egenkapital 1000 NOK  6462,6 4208,5  4021,3 6690,8 5231,9