Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   A. bygder  Jæren  A. bygder      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle  Alle  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 7 5  11 8 11 6 24 9  44
Brukers alder år 48 48 36  43 45 45 50 46 43  47
Jordbruksareal daa  127 208 147  161 186 184 91 149 248  193
  Leid daa  21 21 45  25 105 66 22 49 74  61
Eiendeler i jordbruket NOK  1120215 1486215 1598172  1860971 924452 2185335 1610777 1338271 2112117  1664299
  Varelager NOK  78626 85212 64272  70196 46975 73484 48316 62408 85017  71102
  Buskap NOK  244006 325198 270300  314670 174335 320656 234830 242393 367630  294481
  Maskiner og redskap NOK  140870 161819 124291  108180 87688 77326 45364 99159 121689  103291
  Traktor NOK  107580 129103 152471  103836 96625 98083 68768 105535 105263  105601
  Driftsbygninger NOK  404412 526257 723072  922493 339923 1363762 1073494 631440 1084081  828409
  Jord, veg, osv. NOK  144722 258627 263765  341597 178906 252025 140006 197335 348437  261413
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3472 4027 3530  3407 3450 3912 3234 3549 4162  3729
  Familien timer  2521 2532 2751  2542 2732 2724 2730 2658 3024  2704
Arealbruk:               
  Korn daa  5,0 10,3 5,0  12,6  18,4 3,2 7,3 48,8  18,2
  Poteter daa  0,5 0,4 1,2  2,5 0,1 0,4 0,7 0,6 2,1  0,8
  Grovfôr og beite daa  121,3 197,4 140,3  145,1 182,6 165,0 86,8 141,5 193,3  173,5
  Annet daa    0,1  0,7 3,3 0,5 0,2  4,1  0,9
Avlinger pr daa:               
  Korn kg  661 522 400  579  336 585 412 433  422
  Poteter kg  1483 1483 3250  2926 1600 1222 2375 2167 2892  2563
  Grovfôr og beite FEm  467 405 626  580 284 396 558 428 428  413
  I alt FEm  474 411 619  579 279 389 559 427 424  413
Storfe- og svinehold:               
  Årskyr stk  11,4 15,4 17,3  17,8 9,6 12,2 10,4 12,5 17,0  14,4
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  18,6 24,2 21,7  21,9 13,4 20,2 13,5 18,5 24,8  21,4
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  5,2 5,5 1,3  2,6 1,0 4,5 0,3 3,1 4,3  3,7
  Mjølk/årsku kg  5944 6142 6708  6442 6806 6026 6040 6244 6418  6258
  Omsatt mjølk l  58998 83730 102511  102803 58759 65041 54582 68868 98081  79963
  Grovfôr/årsku daa  10,7 12,8 8,1  8,1 19,0 13,6 8,4 11,3 11,4  12,1
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  13,8 11,9 11,7  16,0 5,8 23,1 19,5 11,9 24,3  14,5
  Smågriskull stk  25 22 22  33 13 39 38 22 43  27
  Salgbare smågriser stk  241 207 203  312 121 397 336 214 443  262
  Omsatt slaktesvin stk  71 229 159  265 132 217 201 153 272  207
  Innkjøp av svin NOK  2643 130077 26262  73016 72692 42619 75354 33454 67426  73681
Priser:               
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,60 3,61 3,28  3,28 3,43 3,54 3,42 3,42 3,39  3,44
  Kukjøtt NOK/kg  29,35 30,80 27,34  27,21 30,60 31,03 28,67 29,05 28,52  29,58
  Annet storfekjøtt NOK/kg  37,13 36,43 30,88  32,26 35,64 36,35 32,90 35,54 33,41  34,91
  Slaktesvin NOK/kg  20,19 19,62 20,41  20,08 19,64 20,15 19,84 20,19 19,86  19,86
  Smågris, salg NOK/stk  662 662 695  691 728 686 673 674 711  687
Produksjonsinntekt mjølk NOK  271139 360960 395218  396166 259282 288118 244274 294437 391747  333864
  Driftstillegg NOK  59000 59000 59000  59000 57750 58091 57333 58583 59000  58545
  Distriktstilskudd, mjølk NOK  16769 16695    11192 19025 6923 10476 9005  10427
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  22891 41388 44481  44135 20654 41676 33376 29833 37831  39196
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  80063 103288 27575  44049 27258 67776 27991 50235 66122  61964
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  12627 18305    8591 12449 3031 8000 5090  9185
Produksjonsinntekt livdyr, storfe NOK  9699 10885 14473  14679 27746 4099 9766 11996 16953  14166
Produksjonsinntekt smågris NOK  97146 83268 47152  54918 35285 108958 125440 53664 91971  70782
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  109169 331635 226980  374025 192339 298665 272573 218981 381867  292069
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  5121 5219 29871  32421 21202 82809 36651 17795 91320  35558
Annet husdyrhold NOK  9599 8228 3447  1722 25995 3328 285 4620 1519  7298
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  989 717 687  656 457 552 831 691 527  592
Dekningsbidrag/daa NOK  4002 2973 3985  3959 2423 3355 5007 3414 2936  3034
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 141365 144192 176925  171106 115368 130789 108886 138298 150795  136906
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 136224 128767 162518  159542 86252 106995 91835 122499 127988  115751
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  88897 72752 104711  106466 70577 58734 58280 79931 85332  71704

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015