Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17b, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og svinehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder og Rogaland   Vestlandet  Alle
  

 

 

 

 

 

 

 

   A. bygder  Jæren  A. bygder      
  

 

 

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  100-200  Alle  Alle  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    5 6 5  10 6 12 3 22 11  41
Brukers alder år 44 46 39  39 39 43 44 43 42  44
Jordbruksareal daa  152 200 147  180 201 180 91 152 242  196
  Leid daa  30 28 22  25 111 66 16 41 83  61
Eiendeler i jordbruket NOK  1328422 1676086 1685382  2035994 1306056 2175856 1390044 1852331 1833939  1880460
  Varelager NOK  75573 81688 63129  74975 56854 72757 49811 67355 82299  75414
  Buskap NOK  291557 357746 290383  349134 239958 341332 231804 316444 320019  329294
  Maskiner og redskap NOK  199669 213521 103768  102775 93802 75609 49009 103627 115681  107697
  Traktor NOK  98160 118153 94440  77565 158251 90468 41142 98271 111860  100987
  Driftsbygninger NOK  519566 629872 862743  1037797 525605 1332582 819818 1050953 869462  976779
  Jord, veg, osv. NOK  143897 275106 270920  393748 231585 263109 198461 215682 334619  290289
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3443 4160 3448  3466 3145 4010 3658 3696 3678  3772
  Familien timer  2668 2657 2556  2533 2624 2856 2879 2855 2710  2760
Arealbruk:               
  Korn daa  7,0 18,8 6,0  11,5  9,8  7,5 36,0  19,2
  Poteter daa  0,5 0,4 1,2  3,3 0,1 0,2  0,5 2,6  1,0
  Grovfôr og beite daa  144,3 180,3 139,4  163,0 195,3 168,1 90,3 143,1 202,0  174,5
  Annet daa    0,4  1,7 5,5 1,9 0,3 1,1 1,6  1,8
Avlinger pr daa:               
  Korn kg  585 535 218  349  215  351 359  390
  Poteter kg  2000 2000 3000  2364 1000 950  2309 2239  2258
  Grovfôr og beite FEm  436 427 612  563 329 427 548 462 414  440
  I alt FEm  443 437 596  544 320 411 548 454 404  432
Storfe- og svinehold:               
  Årskyr stk  11,9 16,2 17,0  18,9 10,7 12,9 11,1 13,1 16,1  15,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  20,5 27,5 23,3  25,6 15,8 22,2 13,7 20,7 25,7  23,9
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  6,0 6,0 2,4  3,2 1,2 6,5 1,2 3,6 3,6  4,5
  Melk/årsku kg  5956 6265 6603  6409 6928 6106 5478 6263 6547  6249
  Omsatt melk l  62278 90016 98872  107634 65968 67810 52003 71684 93487  83263
  Grovfôr/årsku daa  12,1 11,2 8,2  8,6 18,3 13,1 8,1 10,9 12,6  11,5
  Avlsgriser (gj.sn.) stk  11,5 9,6 10,8  16,1 5,9 20,8 20,3 14,9 17,2  14,2
  Smågriskull stk  26 22 22  34 14 36 37 30 31  27
  Salgbare smågriser stk  235 196 206  329 150 331 375 289 296  262
  Omsatt slaktesvin stk  104 320 201  271 206 217 64 239 226  236
  Innkjøp av svin NOK  15771 146984 39883  63901 63054 48613 19362 71080 46749  76280
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,05 3,17 3,25  3,24 3,11 3,19 3,24 3,18 3,22  3,22
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  24,06 24,34 24,46  24,45 22,85 23,59 23,41 23,89 23,62  23,72
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,43 28,34 28,26  28,68 28,02 27,64 28,46 28,02 27,96  28,03
  Slaktesvin NOK/kg  18,68 18,50 18,65  19,47 18,26 18,87 18,60 18,77 19,45  18,90
  Smågris, salg NOK/stk  581 581 716  676 653 615 630 621 645  630
Produksjonsinntekt melk NOK  190100 285778 321260  348783 205200 216498 168602 228207 300619  267775
  Driftstilskudd NOK  60000 60000 60000  60000 60000 60000 60000 60000 57727  59390
  Distriktstilskudd, melk NOK  20374 21393 3519  3828 13503 23557 12075 14398 11853  14576
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  27734 39053 50288  46168 30137 31184 18291 34341 28874  36780
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  80644 100930 55235  76308 41166 78876 35920 55245 71422  73438
  Tilskudd kjøtt NOK  26302 33447 9825  11479 15395 27189 6984 18000 18287  21278
Produksjonsinntekt livdyr, storfe NOK  5840 6678 21862  16853 7665 17096 11712 14656 20946  14851
Produksjonsinntekt smågris NOK  57987 48323 27941  72620 5950 75244 191447 52279 63022  59850
Produksjonsinntekt slaktesvin NOK  180599 448043 299478  395363 299418 316941 83991 370521 310085  342195
Produksjonsinntekt avlsgriser NOK  18829 15876 13839  22886 9121 44857 34245 21979 45070  27626
Annet husdyrhold NOK  11388 9490   2678 24596 3193 216 4292 4912  6576
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  879 785 762  638 568 557 799 703 576  631
Dekningsbidrag/daa NOK  3626 3477 4228  4002 2693 3480 5426 3925 2809  3299
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 145633 150946 179123  196222 159056 125362 115690 148327 164485  148954
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 125986 115854 156901  190273 139739 111595 98957 133090 155171  131444
Familiens arbeidsfortj. J/årsverk NOK  71892 56550 104644  141198 108864 58454 73551 83570 108732  83467

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015