Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1999
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 14 7  7 13 24 9 28 11  51
Brukers alder år  49 47 41  51 51 50 50 49 44  48
Jordbruksareal daa  133 194 181  87 137 145 86 140 261  168
  Leid daa  27 63 31  19 42 51 15 29 83  47
Eiendeler i jordbruket NOK  724492 979330 1136847  629290 1037462 998061 607044 911634 1482485  1001074
  Varelager NOK  52779 59764 63335  37197 53432 51880 32806 54901 70701  56581
  Buskap NOK  161864 189680 202620  120164 172736 168765 115305 173612 248998  184101
  Maskiner og redskap NOK  78573 91295 81836  37814 90133 76649 38541 78856 90221  77330
  Traktor NOK  106595 119991 110269  99692 95444 96383 88316 95461 108548  100530
  Driftsbygninger NOK  204931 377324 359391  228120 443741 406118 227950 349983 588534  383264
  Jord, veg, osv. NOK  119751 141277 319396  106304 181976 198266 104125 158821 375483  199268
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3389 3563 3420  3212 3540 3554 3106 3467 3807  3515
  Familien timer  2796 2822 2502  2683 2855 2820 2600 2758 2678  2763
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,8 0,6 0,7  0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,4  0,4
  Grovfôr og beite daa  132,1 193,4 180,3  86,2 137,2 144,2 85,4 139,6 260,3  168,0
  Annet daa      0,2 0,1 0,1 0,1 0,1   0,1
Avlinger pr daa:               
  Korn kg             
  Poteter kg  1556 2506 1900  885 2280 1635 885 1756 3111  2041
  Grovfôr og beite FEm  399 338 451  426 392 380 402 425 346  386
  I alt FEm  398 339 451  425 392 379 401 425 347  386
Mjølkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  9,5 10,8 12,7  7,2 11,1 10,2 7,0 11,1 13,8  11,1
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  14,7 18,5 18,0  9,3 15,3 15,0 9,1 15,5 26,0  17,1
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,1 2,8 2,4  1,4 2,5 2,7 1,1 2,3 4,1  2,6
  Mjølk/årsku kg  5931 6107 6777  5431 6459 6197 5414 6423 6628  6303
  Omsatt mjølk l  50397 56551 73361  34396 63228 55077 33548 62486 75412  60411
  Vinterfôra sauer stk  32 42 70  41 45 48 40 44 66  50
  Gagnslam/vfs stk  1,4 1,5 1,3  1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  732 1185 1844  1111 1335 1345 1090 1192 1972  1379
Priser:               
  Mjølk uten driftstillegg NOK/l  3,64 3,66 3,51  3,48 3,53 3,54 3,50 3,58 3,57  3,58
  Kukjøtt NOK/kg  33,14 32,94 30,70  31,64 31,13 31,24 31,50 31,44 31,84  31,67
  Annet storfekjøtt NOK/kg  36,81 37,73 37,11  36,04 36,52 37,03 36,25 36,03 36,71  36,54
  Saue- og lammekjøtt NOK/kg  39,57 40,85 37,91  38,30 38,69 38,33 39,09 38,33 39,12  38,60
  Ull NOK/kg  33,28 31,57 34,05  31,90 33,06 32,47 32,30 34,55 32,41  33,27
Produksjonsinntekt mjølk NOK  239606 265311 317032  178510 282341 253840 176159 282594 328685  275087
  Driftstillegg NOK  56167 58083 59691  58879 59000 58965 58831 58976 59439  59052
  Distriktstilskudd mjølk NOK  15834 17756 9356  10319 18046 16024 10064 17335 16039  15975
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  31989 39512 27857  22885 26155 25499 17648 27821 38909  30655
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  36545 66722 52952  10343 35594 40552 10460 37796 107357  50915
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  11291 18090 10272  5082 9790 9492 4701 9345 18039  11359
Produksjonsinntekt livdyr storfe NOK  9025 10254 9270  7324 17259 13994 7894 11816 19157  12700
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  35053 53980 69141  40704 52446 52040 42189 48175 78061  55065
  Distriktstilskudd kjøtt NOK  4165 6632 7302  4871 5897 5822 5127 4760 7779  5737
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  2856 3430 1040  863 7507 4514 1586 4451 2645  3403
Produksjonsinntekt ull NOK  5571 7799 14850  5584 8253 7594 5445 8526 10964  8828
Annet husdyrhold NOK   882 10193   923 667  3013 527  1974
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  590 491 376  594 568 519 574 527 400  471
Dekningsbidrag/daa NOK  2982 2399 2807  3419 3220 2865 3425 3160 2210  2677
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 128851 134523 169459  104639 132529 122309 108381 140071 151025  136159
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 117366 129168 165020  92696 120317 107710 96937 129938 145912  125794
Familiens arbeidsfortjeneste J/årsverk NOK  89959 97776 125028  67521 84251 73043 72091 97606 104498  92823

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015