Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2000
Hovedtabell 17c, del 1. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    6 14 7  6 12 23 8 23 16  49
Brukers alder år  49 48 42  53 52 50 52 50 44  48
Jordbruksareal daa  130 193 204  88 137 156 90 136 256  179
  Leid daa  15 47 35  25 36 58 25 26 77  47
Eiendeler i jordbruket NOK  816078 1025533 1134311  572507 1052270 963374 528800 942622 1313511  1004289
  Varelager NOK  60557 66613 70204  36707 54148 55564 34021 55922 75689  61689
  Buskap NOK  170851 193191 210782  117428 168504 163855 110659 176769 227510  186232
  Maskiner og redskap NOK  69241 89026 73497  47935 84873 70079 53722 72289 73399  71704
  Traktor NOK  162727 139290 123191  89675 113383 91412 70555 126196 108088  109089
  Driftsbygninger NOK  252542 398314 337857  198579 436962 398985 162995 354907 527438  381388
  Jord, veg, osv. NOK  100161 139097 318780  82184 194401 183480 96848 156539 301388  194188
Arbeidsinnsats i alt (J) timer  3495 3619 3576  2909 3738 3613 2832 3537 3908  3589
  Familien timer  2739 2849 2473  2438 2904 2905 2370 2744 2991  2809
Arealbruk:               
  Korn daa             
  Poteter daa  0,9 0,5 0,5  0,2 0,2 0,3 0,1 0,5 0,2  0,3
  Grovfôr og beite daa  129,5 192,1 203,4  87,3 136,9 155,8 89,8 135,2 256,2  179,0
  Annet daa       0,2 0,1  0,1   0,1
Avlinger pr daa:               
  Korn kg             
  Poteter kg  2000 2107 1714  700 2071 1638 700 1932 1933  1863
  Grovfôr og beite FEm  422 360 380  388 407 356 350 417 341  366
  I alt FEm  422 361 376  387 407 355 350 415 341  366
Melkeproduksjon og sauehold:               
  Årskyr stk  9,2 10,3 12,5  7,6 11,3 10,4 7,0 10,7 13,6  11,2
  Kviger og kalver (gj.sn.) stk  14,9 18,6 17,4  9,8 15,3 14,7 9,1 15,1 23,3  17,2
  Okser over 1 år (gj.sn.) stk  2,0 2,4 2,1  1,1 1,8 2,0 0,8 2,2 2,3  2,1
  Melk/årsku kg  6070 6057 6908  5370 6582 6108 5815 6489 6136  6238
  Omsatt melk l  49761 56194 75014  36183 64222 54609 36179 60526 71855  60657
  Vinterfôra sauer stk  43 46 69  41 45 47 36 48 58  51
  Gagnslam/vfs stk  1,2 1,4 1,4  1,2 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5  1,4
  Omsatt saue- og lammekjøtt kg  1034 1286 1869  979 1351 1296 897 1304 1745  1416
Priser:               
  Melk uten tilskudd NOK/l  3,10 3,18 3,27  3,01 3,13 3,12 3,01 3,13 3,26  3,17
  Kukjøtt uten tilskudd NOK/kg  23,96 23,59 24,06  23,26 24,05 23,93 23,27 23,87 23,66  23,76
  Annet storfekjøtt uten tilskudd NOK/kg  28,77 28,96 27,62  27,40 27,69 27,98 27,16 28,06 28,74  28,28
  Saue- og lammekjøtt uten tilskudd NOK/kg  31,88 31,21 31,02  30,41 30,29 30,66 29,86 30,71 31,77  31,03
  Ull NOK/kg  33,29 32,06 32,69  28,97 33,32 30,76 29,24 33,67 31,55  31,94
Produksjonsinntekt melk NOK  154360 178604 245184  108928 201100 170143 108785 189528 234431  192438
  Driftstilskudd NOK  60000 60000 60000  60000 60000 60000 60000 60261 60000  60122
  Andre tilskudd melk NOK  17854 20523 15193  12721 21257 18318 13240 18348 16028  17148
Produksjonsinntekt kukjøtt NOK  27282 28588 35945  9895 25392 20855 11890 26719 28829  25706
Produksjonsinntekt annet storfekjøtt NOK  39565 58800 33623  26209 32555 36147 19931 36417 59643  43420
  Tilskudd storfekjøtt NOK  17763 26059 16317  11015 17486 17068 10162 16518 22822  18602
Produksjonsinntekt livdyr storfe NOK  2465 6874 8246  4847 8467 9889 5615 5729 19448  9956
Produksjonsinntekt saue- og lammekjøtt NOK  34625 43751 60683  31966 43924 43028 28695 42675 58506  47164
  Tilskudd sauekjøtt NOK  12379 13901 15904  8719 12150 11891 8136 12284 14551  12779
Produksjonsinntekt livdyr sau NOK  3916 4235 2307  560 6469 3978 420 5127 3294  3786
Produksjonsinntekt ull NOK  5532 6610 13944  6469 9793 8771 5810 9244 11334  9225
Annet husdyrhold NOK  742 389 13180   290 752  4139 1239  2347
Netto mekaniseringskostnader/daa NOK  714 581 420  745 633 517 720 642 421  511
Dekningsbidrag/daa NOK  3366 2564 2711  3886 3332 2802 3664 3350 2205  2666
Vederlag arb. og eg.kap./årsv. NOK 136075 140052 178357  127710 124733 126150 127863 135045 149118  140834
Vederlag fam. arb. og eg.kap./årsv. NOK 113126 122419 181134  117476 113093 113413 116432 123166 133842  127654
Familiens arbeidsfortjeneste J/årsverk NOK  83945 88700 140564  93006 77141 80109 91645 90328 97810  94449

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015