Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 1998
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agd./Rog.   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  A.bygd.      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  100-200  Alle  Alle  50-100  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    5 14 8 7 13 24 10 25 15 52
Produksjonsinntekter i alt NOK  600214 658920 865122 415420 630069 588215 412830 660180 861361 677014
  Planteprodukter NOK  11948 6210 8962 3601 5101 4791 3988 11605 9416 9207
  Husdyrprodukter NOK  386982 447727 607531 264251 439687 403099 263677 455211 607320 466554
  Produksjonstillegg o.l. NOK  191297 199484 232669 143057 178646 173855 141102 186835 231286 193315
  Andre inntekter NOK  9986 5499 15960 4510 6635 6471 4063 6528 13340 7939
Variable kostnader i alt NOK  146577 184428 277303 111100 186618 174957 103947 191878 284514 204648
  Såvarer NOK  2518 5127 3839 416 2046 1803 632 3038 6397 3882
  Handelsgjødsel og kalk NOK  12274 18333 29021 10691 19322 20071 10065 18718 35919 22542
  Plantevernmidler NOK  132 311 1301 532 951 790 426 1044 1021 881
  Konserveringsmidler NOK  4345 4133 5789 4363 6064 5888 3274 5727 6872 5659
  Fôrmidler NOK  100827 117432 174517 74771 126136 114648 68192 128793 175699 131840
  Diverse til husdyrholdet NOK  10921 13870 18049 9422 17557 15227 9075 15116 21656 15917
  Innkjøp av dyr NOK  4113 11869 29718 5979 6569 8111 7078 9455 19440 12473
  Andre forbruksartikler NOK  11448 13353 15069 4926 7972 8419 5206 9987 17511 11454
Faste kostnader, registrerte:             
  Leid arbeid NOK  53647 64896 114846 54418 67343 64421 49226 71227 98637 74647
  Maskiner og redskaper NOK  17141 19079 28508 17635 22962 21823 16836 21581 23401 21539
  Traktor NOK  21083 14525 8569 5469 6429 7462 7239 10102 10751 9908
  Driftsbygninger NOK  17615 17604 25913 14430 20056 20325 12476 18455 24146 19237
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3975 4132 6113 823 3172 3186 1881 3615 5211 3899
  Drivstoff NOK  7316 7184 9075 4202 6518 6125 4339 6563 10091 7183
  Maskinleie NOK  10943 14242 8132 1887 4024 4228 3599 5702 13443 8811
  Jordleie NOK  2530 4066 2649 1874 1770 2710 3007 2506 3670 3096
  Andre faste kostnader NOK  48511 52491 47356 33836 45514 43567 33668 46414 52092 46619
Registrerte kostnader i alt NOK  329339 382647 528463 245676 364407 348803 236218 378043 525957 399587
Resultat før avskrivning NOK  270875 276273 336659 169744 265662 239412 176612 282137 335404 277427
Avskrivninger:             
  Maskiner og redskaper NOK  15201 17266 22168 11531 16618 16796 12298 15129 24196 17145
  Traktor NOK  7604 15677 22047 17213 20293 18545 14468 17662 19661 17940
  Driftsbygninger NOK  13012 18841 26296 16071 28048 24728 13843 23516 29760 23373
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  380 533 3820 2719 3480 3650 2356 2787 3327 2753
Kalkulert rente 6,5 % NOK 43224 60465 78851 43529 70486 63853 39094 60580 87994 65459
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  234678 223955 262328 122210 197224 175692 133647 223042 258459 216216
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  6902 3158 15450 2054 2118 3641 2990 4846 7788 5042
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  28050 15172 38459 55074 8716 22601 41195 13785 18274 19932
+Driftsoverskudd annen næring NOK  1698 1558  398  459 65 513 483 696
+Aksjeutbytte NOK  700 431  22 239 406 42 5489 4702 4003
+Lønnsinntekter NOK  61802 89040 98800 151851 134483 138813 153101 112226 106064 117229
+Pensjoner/sykepenger NOK  1386 23613 7814 3727 9230 13170 7907 11237 22543 16952
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK    2292  5674 4241  4141 5330 3528
+Renteinntekter NOK  18984 13755 5184 9637 9997 10215 11849 10319 8330 9894
-Gjeldsrenter og kår NOK  14640 26777 45723 16317 26317 27543 11557 26385 55866 33542
=Nettoinntekt NOK  339561 343905 384604 328657 341363 341697 339239 359213 376106 359950
Endring i egenkapital (sparing) NOK  -5204 50275 69061 4268 39025 18043 47639 37686 28833 39828
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  487412 401550 134194 300076 284607 300712 352094 296475 231430 288292
  Endring i arbeidskapital NOK  6529 -3714 -1788 3211 -19754 -15286 8355 7309 -43432 -7896
Balanse pr 31/12:             
  Jordbruk NOK  686960 938792 1265230 662722 1083169 981297 596588 937108 1391775 1020447
  Skogbruk NOK  38728 63871 39264 36443 23505 28705 47547 23779 49042 36928
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  101400 74811 84093 98292 92324 83975 77562 87367 60703 78372
  Hovedbygning og privat NOK  476129 579395 437054 326676 520636 490299 316546 469976 630953 488090
  Krav og kontanter NOK  477775 382498 206005 322353 271464 312281 363152 290168 295360 305229
  Eiendeler i alt NOK  1780991 2039366 2031646 1446486 1991099 1896557 1401395 1808397 2427833 1929066
  Kortsiktig gjeld NOK  121482 123339 234894 88796 170520 156213 75865 150657 238226 162721
  Langsiktig gjeld NOK  101405 311288 578347 122937 343408 353691 89404 350386 703544 420368
  Egenkapital NOK  1558104 1604739 1218404 1234753 1477171 1386653 1236125 1307355 1486063 1345978

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015