Norsk institutt for bioøkonomi *)
Driftsgranskinger i jordbruket 2001
Hovedtabell 17c, del 2. Drift og driftsresultat på bruk med mjølk og sauehold

 

Landsdeler  Østlandet   Agder/Rogaland   Vestlandet   Alle
  

 

 

 

  

 

 

 

   Andre bygder  Andre bygder      
  

 

 

 

      
Størrelsesgrupper  daa  200-300  Alle  200-300  Alle  100-200  Alle  50-100  100-200  200-300  Alle

 

Antall bruk    7 14  6 9 13 26 6 23  20 54
Produksjonsinntekter i alt NOK  779514 679960  781336 755249 617908 618788 405645 609424  773110 676518
  Planteprodukter NOK  17492 10891  18732 14877 4980 5802 3380 4714  20073 10615
  Husdyrprodukter NOK  389452 334515  425941 413293 322101 309313 183284 315645  404956 347411
  Tilskudd NOK  363588 329174  332193 320646 279207 293914 216387 280638  340712 311298
  Andre inntekter NOK  8982 5381  4470 6433 11620 9759 2594 8427  7368 7194
Variable kostnader i alt NOK  225566 196856  241310 234630 185601 179062 112224 182041  228749 201180
  Såvarer NOK  2871 2533  4341 3716 1158 1678 629 1635  4404 2686
  Handelsgjødsel og kalk NOK  22548 19870  26637 26165 16805 20020 10444 18155  26555 22129
  Plantevernmidler NOK  873 554  1319 1169 955 905 339 764  1150 882
  Konserveringsmidler NOK  6249 5016  8313 7508 6380 5459 4402 5505  7035 5849
  Fôrmidler NOK  136263 123086  144012 142563 122327 112096 76644 118192  132755 124446
  Diverse til husdyrholdet NOK  19916 18784  25492 23012 19756 19280 12078 18414  23011 20819
  Innkjøp av dyr NOK  13721 8845  14013 15957 5200 6388 1025 6594  12728 8616
  Andre forbruksartikler NOK  23125 18168  17183 14539 13020 13237 6663 12782  21111 15754
Faste kostnader, registrerte:               
  Leid arbeid NOK  110697 84276  75855 71629 89057 82408 45741 74149  97341 81053
  Maskiner og redskaper NOK  18203 21090  25437 24126 17992 19858 14039 18549  22753 20361
  Traktor NOK  19851 12129  9469 9093 7211 6486 4368 6605  12505 8513
  Driftsbygninger NOK  14064 18649  34953 30299 16706 15056 7341 19386  20826 18619
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  3662 2406  5312 5342 1405 1467 828 2185  3653 2646
  Drivstoff NOK  11399 10214  13486 12518 10118 9402 5067 9466  12401 10378
  Maskinleie NOK  17532 12877  4989 6062 3390 5049 930 5352  11050 7846
  Jordleie NOK  12048 6754  9398 7376 2554 3662 3521 2984  8111 5207
  Andre faste kostnader NOK  76782 66865  56328 52926 52676 49976 35084 52990  62748 55652
Registrerte kostnader i alt NOK  509803 432115  476538 454002 386708 372427 229143 373706  480137 411455
Resultat før avskrivning NOK  269711 247845  304798 301247 231200 246361 176501 235718  292973 265062
Avskrivninger:               
  Maskiner og redskaper NOK  21300 17298  16193 15578 11913 15124 8815 11788  20008 14889
  Traktor NOK  34461 24300  15492 21612 22821 19196 14898 21978  21868 20718
  Driftsbygninger NOK  27585 22457  25324 23513 26496 29099 14823 23288  29710 26335
  Jord, grøfter og vannanlegg NOK  713 471  3641 3659 3952 3158 453 3015  2312 2579
Kalkulert rente 7,0 % NOK  86936 71549  111165 93096 63283 73046 38167 60318  96884 75554
  Driftsoverskudd jordbruk NOK  185652 183320  244148 236884 166019 179785 137512 175649  219074 200542
+Driftsoverskudd skogbruk NOK  1250 1261  -1320 1709 1719 482 -154 2515  -881 865
+Driftsoverskudd tilleggsnæring NOK  11273 13892  3121 9238 15636 16103 16186 15199  6778 13014
+Driftsoverskudd annen næring NOK  1702 8031  847 565 1688 884 173 4955  850 2602
+Aksjeutbytte NOK  2784 1655  2950 2453 668 1199 28 721  2207 1417
+Lønnsinntekter NOK  88586 119616  139369 127347 200828 167242 182834 166383  129918 146365
+Pensjoner/sykepenger NOK  57574 29514  24424 22663 33155 21984  21466  28073 22319
+Familiens arbeid på nyanlegg NOK  16510 8255  12495 8330 1662 5044  939  11268 6181
+Renteinntekter NOK  17603 23684  9331 8492 19084 17883 18859 18510  15755 17002
-Gjeldsrenter og kår NOK  51334 40294  92741 70806 40189 33791 17581 39751  60819 46296
=Nettoinntekt NOK  331602 348934  342625 346875 400269 376816 337856 366585  352224 364010
Endring i egenkapital (sparing) NOK  92919 54291  14975 -12971 14848 24428 14706 -1017  37183 22588
  Arbeidskapital pr 31/12 NOK  289701 423555  99665 124653 416593 403380 463276 371865  264954 327602
  Endring i arbeidskapital NOK  -2143 -14286  60849 55428 -12150 -19899 -26617 -6306  23015 -823
Balanse pr 31/12:               
  Jordbruk NOK  1260009 1018718  1588175 1326594 905679 1065488 539627 853113  1406429 1086463
  Skogbruk NOK  82551 58650  104896 77089 21674 23636 35880 22845  65829 40280
  Annen næring + tilleggsnæring NOK  97115 82874  53808 91218 109307 115795 188304 104220  63845 96731
  Hovedbygning og privat NOK  658102 589485  466225 491244 453484 496047 356983 449692  582475 499022
  Krav og kontanter NOK  329056 443063  165254 160317 401464 403176 481983 372822  309089 353414
  Eiendeler i alt NOK  2426833 2192790  2378357 2146463 1891609 2104143 1602778 1802692  2427666 2075911
  Kortsiktig gjeld NOK  198526 162220  188434 169827 163797 144929 92116 155369  178963 167130
  Langsiktig gjeld NOK  586614 404025  996915 805035 381374 441516 151906 374749  739294 520467
  Egenkapital NOK  1641693 1626545  1193008 1171601 1346438 1517697 1358757 1272574  1509410 1388314

 

*) Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning før 2015